Miljöpolicy

Alelion skall, med kompetent och motiverad personal, utveckla och leverera intelligenta och robusta energilagringssystem, som är förenliga med en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer tillförsäkras en god miljö.

Det som skall prägla vårt miljöarbete är att:

  • sprida vederhäftig information till kunder om hur våra produkter kan förbättra deras miljöprestanda
  • förse våra kunder med produkter som bidrar till minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel
  • utbilda vår personal kontinuerligt för att öka kunskap och medvetenheten kring miljöfrågor samt skapa en ur miljösynpunkt säker och hälsosam arbetsplats
  • följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör vår verksamhet
  • arbeta kontinuerligt och systematiskt med ständiga förbättringar för att förebygga förorening och höja vår egen miljöprestanda

Mölndal 2016-03-04
Daniel Troedsson