Miljöpolicy

Alelion skall, med kompetent och motiverad personal, utveckla och leverera intelligenta, robusta och miljövänliga system för energilagring som är förenliga med en hållbar utveckling, så att vi och kommande generationer tillförsäkras en god miljö.

Det som skall prägla vårt miljöarbete är att:

  • Sprida vederhäftig information till kunder om hur våra produkter kan förbättra deras miljöprestanda,
  • Förse våra kunder med produkter som ger minimal miljöpåverkan genom hela livscykeln,
  • Kontinuerligt utbilda vår personal för att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor samt skapa en från miljösynpunkt säker och hälsosam arbetsplats,
  • Följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör vår verksamhet,
  • Arbeta kontinuerligt och systematiskt med ständiga förbättringar för att förebygga förorening och höja vår egen miljöprestanda.

Mölndal 2016-03-04
Daniel Troedsson