Delårsrapport januari-mars 2019 – Alelion Energy Systems AB (publ)

2019-05-31 - Alelion Energy Systems AB

Första kvartalet i korthet -Nettoomsättningen minskade till 40,1 (56,6) Mkr -Orderingången minskade till 50,1 (51,6) Mkr -Rörelsens kostnader ökade till 64,9 (61,9) Mkr -Rörelseresultatet uppgick till -18,6 (0,7) Mkr -Nettoresultatet uppgick till -24,1 (0,2) Mkr

Alelion Delårsrapport jan-mar 2019 (https://mb.cision.com/Public/14418/2829110/914e6d4cd5f0adb3.pdf)Viktiga händelser under kvartalet

-Alelion Energy Systems utser Carnegie Investment Bank AB till finansiell rådgivare för att utvärdera kapitalstrukturen och möjliga framtida finansieringsalternativ.

-Alelion har upptagit ett lån om 50 Mkr från sina huvudägare och styrelsen föreslår företrädesemission om högst 135 Mkr. Styrelsen kallade till extra bolagsstämma den 2 april 2019

Viktiga händelser efter periodens utgång

-Extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) ägde rum den 2 april 2019. Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att göra ändringar i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att emittera aktier.

-Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management inom industrisegmentet till Sverige och beslutade att lägga ner den tyska verksamheten riktad mot privatmarknaden. Beslutet har inneburit att Alelion har ansökt om att försätta sitt tyska dotterbolag i konkurs. Moderbolaget har därmed skrivit ned värdet av tillgångar i dotterbolag vilket belastar resultatet i första kvartalet med 6,1 Mkr.

-Alelion beslutade att uppdatera sin finansiella kalender för 2019.

-Alelion offentliggjorde en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

-Styrelsen beslutade den 28 april 2019, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 april 2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor. Emissionen är via huvudägarna och ett garantikonsortium garanterad i sin helhet. Emissionen har fulltecknats och slutligt utfall av emissionen offentliggjordes 28 maj 2019.

-Kallelse till årsstämma den 31 maj 2019 i Alelion Energy Systems AB (publ) har utsänts till aktieägarna där aktieägare är inbjudna på en fabriksvisning.

-Alelion Energy Systems AB (Publ) har offentliggjort prospekt avseende företrädesemissionen samt ny finansiell information om kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 mars 2019.

VD-kommentar

Fortsatt förskjutning mot mer avancerade produkter och segment

Alelion Energy Systems går just nu igenom en fas av stora förändringar som har att göra med både den teknologiska och affärsmässiga utvecklingen inom vårt verksamhetsområde.
Vad jag talar om är ett skifte från enklare volymprodukter baserade på litiumjonteknologi till mer och mer avancerade energilager med sofistikerade mjukvarulösningar. Utvecklingen öppnar för helt nya och mycket smartare lösningar för energihantering – det vi på Alelion kallar för intelligenta batterier.
Det här är dock en förändring som kortsiktigt sätter press på Alelion men som över tid erbjuder nya möjligheter och marknader. Det första kvartalet med sin minskade försäljning inom volymsegmentet men ökande orderingång inom specialfordon speglar denna utveckling väl.

Alelion är och förblir en pionjär inom litiumjonbatterier – de produkter och tjänster vi erbjuder har alltid karaktäriserats av hög teknisk kompetens och genuin kundförståelse. Även om vi i kraft av detta tidigt lyckades bli underleverantör till några av de verkligt stora trucktillverkarna, som Toyota Material Handling och Jungheinrich, är vi en liten och förhållandevis nischad aktör inom litiumjonteknologin. När det stora genombrottet för litumjon som ersättare för bly-syra nu kommit, har vi haft svårt att möta de stora tillverkarnas volym- och priskrav för enklare batterier. Dessa har istället i ökande utsträckning valt att starta egen batteritillverkning genom insourcing och i kraft av sin storlek dessutom bättre klarat att motverka den kostnadsinflation som följt på den starkt ökande efterfrågan på litiumjonbatterier. Den här utvecklingen betyder dock inte att Alelion lämnar trucksegmentet. Istället kommer vi att fokusera mer på de många mindre tillverkarna som inte har de volymer som krävs för egen tillverkning. Vi kommer också att fokusera på marknaden för eftermontering av litiumjonsystem på truckar som från början varit utrustade med bly-syra.

Att försäljningen till de stora tillverkarna minskat syns tydligt i våra kvartalssiffror som visar en minskning av orderingången inom affärsområdet Industritruckar med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt minskade försäljningen under kvartalet med 26 procent jämfört med samma period i fjol vilket påverkade vårt rörelseresultat negativt. Våra fortsatt offensiva satsningar påverkade också rörelseresultatet som för perioden uppgick till minus 18,6 MSEK, att jämföra med en liten vinst motsvarande kvartal föregående år på 731 000 SEK. Resultatet för kvartalet tyngdes också av att räntenettot försämrades med nästan 5 MSEK till följd av ökade kostnader för kortsiktig bryggfinansiering.

Specialfordon ökar
Alelion har dock flera tillgångar som ger oss goda möjligheter att lyckas affärsmässigt i den övergripande omställning mot ökad elektrifiering som pågår i en allt raskare takt. För det första har vi som pionjärer inom litiumjon en teknisk kompetens som gör att vi kan ge oss in i mer avancerade segment på hårdvarusidan, såsom högspänningssystem. Här har vi det senaste året haft framgångar och bland annat fått två globala tillverkare av specialfordon som kunder – vad det handlar om är både att hjälpa till att förbättra driften av redan elektrifierade fordon och om att bidra till att ta fram litiumjonbaserade lösningar som kan användas för att elektrifiera och ersätta fossilbaserade drivlinor. För ett år sedan var vår orderingång inom segmentet 0 kronor – under det första kvartalet i år uppgick den till 9,6 MSEK.

Ny fabrik och nya produkter
För det andra har vi efter stora och offensiva satsningar nu börjat använda den högt automatiserade produktionen i vår egen fabrik. Det här ger över tid möjligheter till betydande kostnadsminskningar men också till en snabbare och mer kundanpassad produktutveckling och produktion. Tillverkningen drogs igång i början av april och vi gör nu intrimningar samtidigt som vi gradvis skruvar upp takten. Vår nya produktionslina är också anpassad för de nya produkter av generation tre som vi nu också börjar bygga i vår fabrik. De här nya produkterna är det tredje skälet till varför jag ser ljust på framtiden eftersom de genom sin modulbaserade uppbyggnad tillåter stor flexibilitet och anpassning utifrån både kundsegment och användning.

Mitt fjärde och sista skäl är det faktum att vi efter förvärvet av Caterva och egna utvecklingsinsatser, lyckats ta fram mycket avancerade mjukvarulösningar för styrning av hur våra batterier laddas och används. I det här sammanhanget är batterier egentligen inte ett bra ord för det leder tankarna fel – det ger intryck av att det handlar om hårdvara som endast fungerar som en energikälla som kan laddas och laddas ur. Sedan vi började i den här branschen har tekniken utvecklats mycket både vad det gäller battericellerna och de styrsystem som används, och den erfarenhet vi har skaffat oss innebär att vi idag kan optimera systemen på ett helt annat sätt än tidigare. För att spegla denna gradvisa förändring har vi kommit att allt mer tala om intelligenta batterier.

För att verkligen förstå vilka möjligheter den här förändringen innebär, behöver den här teknologin dock sättas in i ett större sammanhang. Jag har i flera år nu talat om att framtiden är elektrisk och händelseutvecklingen det senaste året med skärpta utsläppskrav har bara gjort den förutsägelsen än mer aktuell. En ökad elektrifiering kommer dock att ställa allt större krav på vår förmåga att tillhandahålla energi vid de tidpunkter den behövs. Redan idag är tillgången på energi i våra storstadsområden begränsad vilket har lett till en förnyad debatt om hur vår energi bäst bör produceras. Debatten borde dock i större utsträckning handla om hur vi hanterar den totala mängd energi som vi faktiskt har – om energy management. Den energimängd som produceras räcker nämligen – det är den ojämna konsumtionen av den som ställer till det.

Från batterier till energilager
Det är här som vårt egenutvecklade Alelion Intelligent Energy System, AIES, kommer in i bilden och det är det som gör att vi börjat tala om intelligenta batterier. Sammankopplade med AIES klarar nämligen batterierna av att själva räkna ut när tillgången på energi i elnätet är som störst, och priset som lägst, och styra laddningen till dessa tidpunkter. Detta ger inte bara stora kostnadsmässiga fördelar för våra kunder utan även stora miljömässiga då det också bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Tester av systemet genomförda hos kund visar att det i typfallet kan minska kundernas energikostnader med 30 procent och samtidigt bidra till avsevärda minskningar av koldioxidutsläppen. Ett avgörande skäl till att Alelion nyligen kvalificerade sig för ett europeiskt villkorslån på totalt 1,8 MEUR var just AIES’ betydelse för arbetet att skapa ett mer hållbart energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Vad systemet öppnar för är ett användande av de litiumjonbatterier som är installerade i olika fordon som energilager och inte bara batterier. Energilager är som namnet antyder ett lager av energi som med hjälp av AIES kan kopplas in och ur utifrån behov och effektbalansen på nätet: ladda energi när det är god tillgång och lågt pris – ladda ur när tillgången är lägre och priset högre. Rätt använda kan dessa lager spela en stor roll för tillgången på tillräckligt mycket och tillräckligt grön energi på elnätet och vår bedömning är att smarta energilager av det här slaget kommer att bli en viktig del i omställningen till mer hållbara energisystem. I nuläget återstår dock fortfarande en del utvecklingsarbete av AIES och vi behöver också ta fram en affärsmodell som både ger största möjliga kundnytta och intäkter för oss själva.

Under en övergångsperiod kommer systemet sannolikt därför att vara mer av en tilläggstjänst och en konkurrensfördel när det gäller försäljningen av själva hårdvaran. Över tid räknar vi dock med att det här kommer att ge så stor kundnytta att det också kommer att bli en central del av våra intäktsströmmar. Skall jag våga mig på en förutsägelse till när det gäller framtiden är det inte bara att den kommer att vara elektrisk – den kommer också att vara mycket mera intelligent när det gäller hur vi hanterar och förbrukar elektricitet.

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 31 maj 2019.

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Delårsrapport jan-mar 2019 (pdf)

Aktuellt

Nyhet

2020-03-09 Alelion Energy Systems tryggar fortsatt finansiering på sammanlagt MSEK 45

Alelion Energy Systems har förlängt det lån på MSEK 30 som förfaller i mars och har dessutom beviljats en checkkredit på ytterligare MSEK 15 med hjälp av ägargarantier.

Nyhet

2020-02-13 Bokslutskommuniké helåret januari-december 2019

Vd-kommentar När vår största kund våren 2019 beslutade att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna truckflottan, fick det konsekvenser som påverkar vår försäljning och vårt resultat negativt även under det fjärde kvartalet. För att hantera den uppkomna situationen har Alelion dels reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar på att bygga sig en position inom specialfordon men också intensifierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom trucksegmentet. Vår finansiella situation är ansträngd men det pågår en rad aktiviteter för att säkerställa finansieringen för genomförandet av kommande års affärsplan.

Nyhet

2020-01-30 Alelion Energy Systems utökar sitt nätverk inom eftermarknaden för truckbatterier genom distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen

Alelon Energy Systems har tecknat ett distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen avseende försäljning och service av Alelions litiumjonbatterier för truckar. Sjuntorpskoncernen är en väl etablerad leverantör av produkter och tjänster till tillverkningsindustrin med anläggningar i Sjuntorp, Trollhättan och Skövde.

Nyhet

2020-01-24 Alelions nya batterier, generation 3, kan nu byggas och konfigureras oberoende av battericellstyp för att klara att möta de höga certifieringskrav som krävs.

Tester bekräftar flexibiliteten hos den nya monteringslinan som öppnar för ökad kundanpassning och breddad underleverantörsbas.

Nyhet

2019-12-19 Åsa Nordström utsedd till ny vd för Alelion Energy Systems AB

Åsa Nordström har utsetts till ny verkställande direktör för Alelion Energy Systems AB. Hon har tidigare arbetat som försäljnings- och marknadschef på Alelion och har varit tillförordnad vd för bolaget sedan i augusti. ”Åsa har gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad vd och har etablerat sig både internt och externt som en bra chef för bolaget. Hennes goda insatser ihop med hennes gedigna kunskap om affären och produkterna ger en kombination som är precis rätt för bolaget och den fas det befinner sig i”, säger Alelions styrelseordförande Jan Forsberg.

Nyhet

2019-12-16 Alelion Energy Systems tecknar avtal med Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier för anläggningsmaskiner

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, ”TIGON”.

Nyhet

2019-12-16 Alelion tecknar ramavtal med Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier och får order på batteriprototyper för elektrifiering

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett ramavtal med finska Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband med undertecknandet har Alelion fått en order på utveckling och leverans av två stycken prototyper för högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag. Prototyperna skall användas för att elektrifiera hydrauliksystem.

Nyhet

2019-12-10 Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på batterier och batterisystem som skall användas i väggående fordon. Alelion kommer därmed att tillhöra den begränsade skara av tillverkare vars högspänningssystem är godkända för just detta marknadssegment vilket ger nya möjligheter avseende försäljning till denna typ av fordon.

Nyhet

2019-11-27 Alelions presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm

Alelion medverkade med en presentation den 25 november.

Nyhet

2019-11-20 Alelions delårsrapport för perioden januari till september 2019 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Den period som Alelion nu går igenom är en period av förändring och anpassningar och det har varit en period av tuff omställning, både för oss som bolag och för våra ägare. Samtidigt fortsätter de marknadsmässiga förutsättningarna för den teknologi vi är verksamma inom, hela tiden att förbättras.

Nyhet

2019-11-11 Alelion Energy Systems (publ) genomför förändringar i företagsledningen för ökat fokus på kunder och marknad

Alelion Energy Systems AB genomför nu vissa förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet. Förändringarna innebär dels att ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete placeras i företagets ledningsgrupp, dels att ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman. - Både marknaden och kunderna ställer ökande krav på såväl kvalitet och effektivitet och Alelion måste löpande anpassa sig till förutsättningarna för att bevara och förstärka sin konkurrenskraft, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems.

Nyhet

2019-11-06 Alelions presentation på Stora Aktiedagen Göteborg

Alelion medverkade på Stora Aktiedagen i Göteborg måndag 4 november

Nyhet

2019-10-29 Alelion medverkar på Stora Aktiedagen Stockholm

Alelion medverkar på Stora Aktiedagen Stockholm 25 november.

Nyhet

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

Nyhet

2019-07-15 Alelion tecknar sitt första avtal inom andrahandsmarknaden i Asien

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är Alelions första inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Asien.

Nyhet

2019-06-30 Alelion Energy Systems tecknar avtal för etablering inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Mellanöstern

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Nyhet

2019-05-17 Presentation från Aktiedagen Göteborg

För mer information om Alelions strategi och verksamhet.

Nyhet

2019-04-29 Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Nyhet

2019-04-26 Marknadsuppdatering första kvartalet

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litiumjonteknologi, kungör härmed en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

Nyhet

2019-04-25 Pressmeddelande

Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management till Sverige

Nyhet

2018-12-12 Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Nyhet

2018-11-20 Hallå där Daniel Troedsson

Nu är Alelion inflyttade i Volvo City. Förra helgen gick flyttlasset från Mölndal till Torslanda där nu all personal kommer att samlas tillsammans med produktion. För tillfället pågår ett intensivt arbete för att få allt på plats – från kontor och utbildningslokal till testverksamhet och prototyparbeten.

Nyhet

2018-10-08 Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får order värd 13 Mkr

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.

Nyhet

2018-09-03 Ministerbesök i Alelions nya fabrik ger energi till gröna visioner

Energiminister Ibrahim Baylan diskuterade elektromobilitet, innovation och grön energi tillsammans med Alelion och Västsvenska Handelskammaren i den nya litiumjon batterifabriken – som ligger mitt i hjärtat av Sveriges största satsning på grön mobilitet.

Nyhet

2018-08-09 Alelion söker Processutvecklare

På Alelion drivs vi av att utmana gällande normer, guida kunderna med hjälp av vår kunskap och möjliggöra övergången till ett mer hållbart användande av energi. Vi befinner oss som bolag i mycket stark tillväxt och står inför en mycket spännande framtid i den heta energibranschen och startar under 2018 egen tillverkning. Vi är en grupp engagerade medarbetare, som nu behöver bli fler.

Nyhet

2018-08-04 Artikel i Göteborgs Posten

En artikel om vår nya fabrik.

Nyhet

2018-07-04 Alelion tillkännager partnerskap för service- och eftermarknad i Storbritannien

Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.

Nyhet

2018-05-30 Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman nya styrelseledamöter

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter

Nyhet

2018-05-23 Delårsrapport januari-mars 2018

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Nyhet

2018-05-08 Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Nyhet

2018-03-29 Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH.

Nyhet

2018-03-19 Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik intervju i DI

Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik i DI . Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon.

Nyhet

2018-03-15 Operativ inköpare sökes

Har du en önskan att få driva förändring som skapar verkliga resultat för både slutanvändare och miljön?

Nyhet

2018-02-23 Bokslutsrapport 2017

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Nyhet

2018-01-30 Daniel Troedsson gästar Aktiedagen i Lund

Den nya batterifabriken blir fokus på dagens föreläsning

Nyhet

2018-01-29 Lyssna till VD:s ord om den nya batterifabriken

Nyhet

2018-01-22 Summering av kunskapsseminarium leder till nya möten

Direkt efter vårt seminarium på Svenska Mässan funderar vi på nästa tillfälle

Nyhet

2018-01-16 Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018

Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018, Medicon Village, hörsalen Adress: Scheelevägen 2, Lund VD, Daniel Troedsson presenterar klockan 08:00-08:30.

Nyhet

2018-01-03 Från skeptiker till freak

Alelion bjuder in till lunchseminarium om litiumjon i allmänhet och vad som gör att man går från att vara skeptiker till att bli ett freak i synnerhet.

Nyhet

2018-01-02 Stor anslutning när anställda förvärvar teckningsoptioner

Det blev en stor anslutning när anställda i Alelion förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för nytt incitamentsprogram.

Nyhet

2017-06-01 Idag har Alelion sin första årsstämma

Idag har Alelion sin första årsstämma och vi fångar VD, Daniel Troedsson, i farten påväg in till stämman.

Nyhet

2017-06-01 En av frågorna som Daniel Troedsson fick under stämman

Efter årsstämman fångar vi Daniel igen för en kort intervju för att få svar på en av de frågor han fick under stämman

Nyhet

2017-06-01 Kommuniké från årsstämma

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-05-08 Alelion på Aktiedagen

Idag deltar Alelion på Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg

Nyhet

2017-05-08 Delårsrapport Januari-Mars 2017

Idag publicerar Alelion delårsrapport för jan-mar 2017

Nyhet

2017-05-02 Alelion på Aktiedagen 8 maj

Alelion deltar på investerarmässa och VD talar på aktiedagen!

Nyhet

2017-04-27 Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

Nyhet

2017-04-26 Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-03-30 Imagine if you had to charge your mobile under the kitchen fan

Nyhet

2017-03-27 Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

Nyhet

2017-03-24 Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

Nyhet

2017-03-02 Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

Nyhet

2017-03-01 Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Nyhet

2017-02-23 Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

Nyhet

2017-01-19 Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

Nyhet

2016-12-13 Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

Nyhet

2016-11-18 Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Nyhet

2016-09-12 Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Nyhet

2016-09-08 Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

Nyhet

2016-09-06 Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

Nyhet

2016-09-05 Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

Nyhet

2016-07-21 Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

Nyhet

2016-06-21 Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Nyhet

2016-06-13 Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

Nyhet

2016-06-13 Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

Nyhet

2016-05-20 Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

Nyhet

2016-05-09 Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

Nyhet

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

Nyhet

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

Nyhet

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

Nyhet

2015-12-22 Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

Nyhet

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance