Alelion offentliggör villkoren för företrädesemissionen samt uppdatering av orderingången för de senaste tolv månaderna

2019-04-28 - Alelion Energy Systems AB

Göteborg den 28 april 2019 — Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO) offentliggjorde den 18 februari 2019 att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma och för denna föreslå att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission . Styrelsen har i dag, den 28 april 2019, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 2 april 2019, beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor med villkor som framgår av detta pressmeddelande (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

·  Den 18 februari 2019 meddelade Alelion att de upptagit kortfristiga aktieägarlån om 50 miljoner kronor (”Brygglånen”) från sina huvudägare Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Samma dag offentliggjorde styrelsen kallelse till extra bolagsstämma den 2 april 2019 där bolagsstämman föreslogs att besluta att bemyndiga styrelsen att bland annat genomföra Företrädesemissionen.
·  På extra bolagsstämma den 2 april 2019 beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att göra ändringar i bolagsordningen och bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger innan nyemissionen. Syftet med bemyndigandet var att tillgodose Alelions kapitalbehov, stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra Bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.
·  Styrelsen har idag, den 28 april 2019, beslutat om att genomföra en företrädesemission med villkor som framgår av detta pressmeddelande.
·  Företrädesemissionen är fullt garanterad, med sedvanliga undantag, inklusive åtaganden från Huvudägarna att teckna aktier för 87,8 miljoner kronor varav 51,3 miljoner kronor genom kvittning av aktieägarlån och från Bolagets vd Daniel Troedsson att teckna aktier för 50 000 kronor, samt teckningsåtaganden från de ledande befattningshavarna Fredrik Sööder, Åsa Nordström och Peter Nyström. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium, vilket innebär att emissionen i sin helhet är täckt av tecknings- och garantiåtaganden.
·  Avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer vara den 6 maj 2019 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 8 maj 2019 till och med den 24 maj 2019.
·  Orderingången för de senaste tolv månaderna uppgick totalt sett till 188,2 MSEK, med 170,9 MSEK för affärsområdet industritruckar samt 17,3 MSEK för affärsområdet specialfordon. Detta innebär en total tillväxt om 17,9 procent och en tillväxt om 7,0 procent för affärsområdet industritruckar.

Bakgrund och motiv

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar. Under 2018 har en ny fabrik uppförts, vilken färdigställdes under mars 2019. Vidare genomfördes under 2018 ett förvärv av en verksamhet i Tyskland, och besluts togs under 2019 om att framöver ansöka om att försätta det tyska dotterbolaget i konkurs som ett led i att koncentrera all utvecklingsverksamhet inom mjukvarusystem för smart energihantering till Sverige. Dessa investeringar har belastat Alelions likviditet, men innebär samtidigt att Alelion står väl rustat att möta framtiden och dra nytta av marknadens trender genom en effektiv produktion och Alelions teknologi för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System ("AIES").

Den 18 februari 2019 meddelade Alelion Energy Systems AB att de upptagit kortfristiga lån från Huvudägarna (Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB) samt avsikten att genomföra en företrädesemission av aktier om högst 135 miljoner kronor. Samma dag meddelade Styrelsen att de kallade till extra stämma. På bolagsstämman beslutades om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att tillgodose Alelions kapitalbehov, stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra Bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.

Under 2018 har Alelion initierat ett brett program för att effektivisera sin verksamhet och genomföra kostnadsbesparingar. Programmet innefattar investeringar i att effektivisera produktionen såväl som kostnadsbesparande åtgärder. Investeringarna som består främst av en ny fabrik med en automatiserad monteringslina har färdigställts under första kvartalet 2019 och kommer successivt tas i drift under resterande del av året. De kostnadsbesparande åtgärderna innefattar bl.a. att konkurrensutsätta leverantörer, särskilt av litiumjonceller, genom effektivare sourcing, och anpassning av personalstyrkan. Programmet har potential att innebära en minskning av Alelions rörelsekostnader med cirka en sjättedel i förhållande till 2018 års nivåer när det är fullt implementerat. Åtgärderna förväntas få effekt successivt under andra halvåret 2019 och förväntas vara fullt genomförda vid årsskiftet 2019/2020. Förutsatt att programmet kan genomföras enligt tidplan och att det är framgångsrikt förväntas det uppnå halva sin potential under 2019 och få fullt genomslag under 2020.

Emissionen genomförs för att fortsatt kunna investera för att skapa skalfördelar och för att expandera verksamheten. Likviden från Företrädesemissionen ska användas för att stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar i verksamheten om ca 25-35 miljoner kronor för att förbättra Alelions effektivitet och konkurrenskraft, återbetalning eller refinansiering av ett upptaget obligationslån jämte ränta om 52,7 miljoner kronor samt därutöver för att refinansiera lån och ytterligare stärka Bolagets balansräkning. Som anges närmare nedan kommer även del av teckningslikviden för de aktier Huvudägarna tecknar i Företrädesemissionen att kvittas mot Brygglånen.

Företrädesemissionen

Enligt villkoren för Företrädesemissionen kommer Alelions befintliga aktieägare ha företrädesrätt att teckna sig för nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen den 6 maj 2019. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

De som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 är registrerade som aktieägare i Alelion har företrädesrätt att teckna 2 nya aktier för 1 befintlig aktie. Varje aktie i Alelion berättigar till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen är 1,37 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 134,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen om 1,37 kronor motsvarar en rabatt om cirka 36,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Alelion-aktien den 26 april 2019 på Nasdaq First North Stockholm. Högst 98 256 500 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 1 965 130 kronor till totalt 2 947 695 kronor. Antalet aktier i Alelion efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 147 384 750 aktier. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 8 maj 2019 till och med den 24 maj 2019, eller det senare datum som beslutas av styrelsen vilket då kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 24 maj 2019. Handeln i teckningsrätter förväntas att äga rum på Nasdaq First North Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 66,67 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Fullständig information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 7 maj 2019.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att publiceras genom pressmeddelanden.

+------------+-----------------------------------------------------------------+
|28 april |Styrelsens beslut om Företrädesemissionen  |
|2019  | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|2 maj 2019  |Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|3 maj 2019  |Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|6 maj 2019  |Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill |
| |säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer|
| |att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|7 maj 2019  |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|8 maj 2019 –|Handel med teckningsrätter |
|22 maj 2019 | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|8 maj 2019 –|Teckningsperiod |
|24 maj 2019 | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|28 maj 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av utfall i |
| |Företrädesemissionen |
+------------+-----------------------------------------------------------------+

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Alelions största aktieägare Fouriertransform AB, som innehar 44,2 procent av Bolagets utestående aktier, Pegroco Holding AB, som innehar 18,45 procent av Bolagets utestående aktier, och Sammaj AB, som innehar 2.6 procent av Bolagets utestående aktier, har åtagit sig att teckna sin pro-rata andel, motsvarande 87,8 miljoner kronor eller 65,25 procent, av Företrädesemissionen. Huvudägarna har tidigare ställt ut ett brygglån om 50 miljoner kronor till Bolaget, vilket jämte upplupen ränta avses kvittas mot del av teckningslikviden för de aktier Huvudägarna tecknar i Företrädesemissionen. Resterande teckning avses lösas genom kontant betalning. Därutöver har delar av ledningen, inklusive VD Daniel Troedsson, åtagit sig att teckna motsvarande 0,07 procent av Företrädesemissionen mot kontant betalning. Befintliga aktieägare har därmed ingått teckningsåtaganden motsvarande 65,32 procent av kapitalet. Ingen ersättning ges för dessa teckningsåtaganden.

Ett antal personer har även ingått garantiåtaganden, enligt vilka personerna garanterar att teckna ett visst antal aktier i den mån aktier inte blir tecknade av annan med eller utan företrädesrätt, med förbehåll för sedvanliga villkor. För detta åtagande utgår en ersättning uppgående till 5 procent av garanterat belopp. Det totala antalet garantiåtaganden uppgår till att teckna aktier motsvarade 34,92 procent av emissionen. Detta innebär att emissionen i sin helhet är täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Vare sig tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda.

Orderingång
Orderingången för perioden Q2-18 till Q1-19 var totalt 188,2 MSEK, motsvarande en tillväxt på 17,9 procent, fördelat per affärsområde: industritruckar 170,9 MSEK och specialfordon 17,3 MSEK. Detta är en rättelse gentemot pressmeddelandet den 26 april 2019 som meddelande en total orderingång om 205,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på 28,7 procent, fördelat per affärsområde: industritruckar 188,2 MSEK och specialfordon 17,3 MSEK.

+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+
| |Första kvartalet ||Rullande tolv månader (LTM) |
+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+
|Orderingång |2019|2018|Tillväxt %||Q2-18 till Q1-19|Q2-17 |Tillväxt %|
|(i MSEK) | | | || |till Q1-18| |
+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+
|Industritruckar|39,8|51,6|-22,8% ||170,9 |159,7 |7,0% |
+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+
|Specialfordon |9,6 |0 |- ||17,3 |0 |- |
+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+
|Total |49,5|51,6|-4,2% ||188,2 |159,7 |17,9% |
+---------------+----+----+----------++----------------+----------+----------+

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Redeye AB är Co-Lead Manager i samband med Företrädesemissionen och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare .

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                        

CEO                                    

Alelion Energy Systems AB              

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 april 2019 kl. 23:00 CET

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt som Alelion beräknar kunna offentliggöra omkring den 7 maj 2019.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit föremål för någon oberoende verifiering av Global Coordinator (enligt definition nedan) eller Co-Lead Manager (enligt definition nedan). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nya aktierna.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Alelion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Alelion kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Global Coordinator”) och Redeye AB (”Co-Lead Manager”) och var och en av till dem närstående bolag agera som investerare för egen räkning och ta huvudposition i nya aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nya aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerare i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Global Coordinator eller Co-Lead Manager, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed. Både Global Coordinator eller Co-Lead Manager arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Global Coordinator och Co-Lead Manager och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

*******

28 april 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

Release (pdf)

Aktuellt

Nyhet

2020-03-09 Alelion Energy Systems tryggar fortsatt finansiering på sammanlagt MSEK 45

Alelion Energy Systems har förlängt det lån på MSEK 30 som förfaller i mars och har dessutom beviljats en checkkredit på ytterligare MSEK 15 med hjälp av ägargarantier.

Nyhet

2020-02-13 Bokslutskommuniké helåret januari-december 2019

Vd-kommentar När vår största kund våren 2019 beslutade att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna truckflottan, fick det konsekvenser som påverkar vår försäljning och vårt resultat negativt även under det fjärde kvartalet. För att hantera den uppkomna situationen har Alelion dels reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar på att bygga sig en position inom specialfordon men också intensifierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom trucksegmentet. Vår finansiella situation är ansträngd men det pågår en rad aktiviteter för att säkerställa finansieringen för genomförandet av kommande års affärsplan.

Nyhet

2020-01-30 Alelion Energy Systems utökar sitt nätverk inom eftermarknaden för truckbatterier genom distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen

Alelon Energy Systems har tecknat ett distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen avseende försäljning och service av Alelions litiumjonbatterier för truckar. Sjuntorpskoncernen är en väl etablerad leverantör av produkter och tjänster till tillverkningsindustrin med anläggningar i Sjuntorp, Trollhättan och Skövde.

Nyhet

2020-01-24 Alelions nya batterier, generation 3, kan nu byggas och konfigureras oberoende av battericellstyp för att klara att möta de höga certifieringskrav som krävs.

Tester bekräftar flexibiliteten hos den nya monteringslinan som öppnar för ökad kundanpassning och breddad underleverantörsbas.

Nyhet

2019-12-19 Åsa Nordström utsedd till ny vd för Alelion Energy Systems AB

Åsa Nordström har utsetts till ny verkställande direktör för Alelion Energy Systems AB. Hon har tidigare arbetat som försäljnings- och marknadschef på Alelion och har varit tillförordnad vd för bolaget sedan i augusti. ”Åsa har gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad vd och har etablerat sig både internt och externt som en bra chef för bolaget. Hennes goda insatser ihop med hennes gedigna kunskap om affären och produkterna ger en kombination som är precis rätt för bolaget och den fas det befinner sig i”, säger Alelions styrelseordförande Jan Forsberg.

Nyhet

2019-12-16 Alelion Energy Systems tecknar avtal med Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier för anläggningsmaskiner

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, ”TIGON”.

Nyhet

2019-12-16 Alelion tecknar ramavtal med Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier och får order på batteriprototyper för elektrifiering

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett ramavtal med finska Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband med undertecknandet har Alelion fått en order på utveckling och leverans av två stycken prototyper för högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag. Prototyperna skall användas för att elektrifiera hydrauliksystem.

Nyhet

2019-12-10 Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på batterier och batterisystem som skall användas i väggående fordon. Alelion kommer därmed att tillhöra den begränsade skara av tillverkare vars högspänningssystem är godkända för just detta marknadssegment vilket ger nya möjligheter avseende försäljning till denna typ av fordon.

Nyhet

2019-11-27 Alelions presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm

Alelion medverkade med en presentation den 25 november.

Nyhet

2019-11-20 Alelions delårsrapport för perioden januari till september 2019 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Den period som Alelion nu går igenom är en period av förändring och anpassningar och det har varit en period av tuff omställning, både för oss som bolag och för våra ägare. Samtidigt fortsätter de marknadsmässiga förutsättningarna för den teknologi vi är verksamma inom, hela tiden att förbättras.

Nyhet

2019-11-11 Alelion Energy Systems (publ) genomför förändringar i företagsledningen för ökat fokus på kunder och marknad

Alelion Energy Systems AB genomför nu vissa förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet. Förändringarna innebär dels att ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete placeras i företagets ledningsgrupp, dels att ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman. - Både marknaden och kunderna ställer ökande krav på såväl kvalitet och effektivitet och Alelion måste löpande anpassa sig till förutsättningarna för att bevara och förstärka sin konkurrenskraft, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems.

Nyhet

2019-11-06 Alelions presentation på Stora Aktiedagen Göteborg

Alelion medverkade på Stora Aktiedagen i Göteborg måndag 4 november

Nyhet

2019-10-29 Alelion medverkar på Stora Aktiedagen Stockholm

Alelion medverkar på Stora Aktiedagen Stockholm 25 november.

Nyhet

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

Nyhet

2019-07-15 Alelion tecknar sitt första avtal inom andrahandsmarknaden i Asien

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är Alelions första inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Asien.

Nyhet

2019-06-30 Alelion Energy Systems tecknar avtal för etablering inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Mellanöstern

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Nyhet

2019-05-17 Presentation från Aktiedagen Göteborg

För mer information om Alelions strategi och verksamhet.

Nyhet

2019-04-29 Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Nyhet

2019-04-26 Marknadsuppdatering första kvartalet

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litiumjonteknologi, kungör härmed en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

Nyhet

2019-04-25 Pressmeddelande

Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management till Sverige

Nyhet

2018-12-12 Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Nyhet

2018-11-20 Hallå där Daniel Troedsson

Nu är Alelion inflyttade i Volvo City. Förra helgen gick flyttlasset från Mölndal till Torslanda där nu all personal kommer att samlas tillsammans med produktion. För tillfället pågår ett intensivt arbete för att få allt på plats – från kontor och utbildningslokal till testverksamhet och prototyparbeten.

Nyhet

2018-10-08 Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får order värd 13 Mkr

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.

Nyhet

2018-09-03 Ministerbesök i Alelions nya fabrik ger energi till gröna visioner

Energiminister Ibrahim Baylan diskuterade elektromobilitet, innovation och grön energi tillsammans med Alelion och Västsvenska Handelskammaren i den nya litiumjon batterifabriken – som ligger mitt i hjärtat av Sveriges största satsning på grön mobilitet.

Nyhet

2018-08-09 Alelion söker Processutvecklare

På Alelion drivs vi av att utmana gällande normer, guida kunderna med hjälp av vår kunskap och möjliggöra övergången till ett mer hållbart användande av energi. Vi befinner oss som bolag i mycket stark tillväxt och står inför en mycket spännande framtid i den heta energibranschen och startar under 2018 egen tillverkning. Vi är en grupp engagerade medarbetare, som nu behöver bli fler.

Nyhet

2018-08-04 Artikel i Göteborgs Posten

En artikel om vår nya fabrik.

Nyhet

2018-07-04 Alelion tillkännager partnerskap för service- och eftermarknad i Storbritannien

Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.

Nyhet

2018-05-30 Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman nya styrelseledamöter

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter

Nyhet

2018-05-23 Delårsrapport januari-mars 2018

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Nyhet

2018-05-08 Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Nyhet

2018-03-29 Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH.

Nyhet

2018-03-19 Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik intervju i DI

Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik i DI . Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon.

Nyhet

2018-03-15 Operativ inköpare sökes

Har du en önskan att få driva förändring som skapar verkliga resultat för både slutanvändare och miljön?

Nyhet

2018-02-23 Bokslutsrapport 2017

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Nyhet

2018-01-30 Daniel Troedsson gästar Aktiedagen i Lund

Den nya batterifabriken blir fokus på dagens föreläsning

Nyhet

2018-01-29 Lyssna till VD:s ord om den nya batterifabriken

Nyhet

2018-01-22 Summering av kunskapsseminarium leder till nya möten

Direkt efter vårt seminarium på Svenska Mässan funderar vi på nästa tillfälle

Nyhet

2018-01-16 Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018

Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018, Medicon Village, hörsalen Adress: Scheelevägen 2, Lund VD, Daniel Troedsson presenterar klockan 08:00-08:30.

Nyhet

2018-01-03 Från skeptiker till freak

Alelion bjuder in till lunchseminarium om litiumjon i allmänhet och vad som gör att man går från att vara skeptiker till att bli ett freak i synnerhet.

Nyhet

2018-01-02 Stor anslutning när anställda förvärvar teckningsoptioner

Det blev en stor anslutning när anställda i Alelion förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för nytt incitamentsprogram.

Nyhet

2017-06-01 Idag har Alelion sin första årsstämma

Idag har Alelion sin första årsstämma och vi fångar VD, Daniel Troedsson, i farten påväg in till stämman.

Nyhet

2017-06-01 En av frågorna som Daniel Troedsson fick under stämman

Efter årsstämman fångar vi Daniel igen för en kort intervju för att få svar på en av de frågor han fick under stämman

Nyhet

2017-06-01 Kommuniké från årsstämma

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-05-08 Alelion på Aktiedagen

Idag deltar Alelion på Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg

Nyhet

2017-05-08 Delårsrapport Januari-Mars 2017

Idag publicerar Alelion delårsrapport för jan-mar 2017

Nyhet

2017-05-02 Alelion på Aktiedagen 8 maj

Alelion deltar på investerarmässa och VD talar på aktiedagen!

Nyhet

2017-04-27 Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

Nyhet

2017-04-26 Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-03-30 Imagine if you had to charge your mobile under the kitchen fan

Nyhet

2017-03-27 Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

Nyhet

2017-03-24 Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

Nyhet

2017-03-02 Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

Nyhet

2017-03-01 Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Nyhet

2017-02-23 Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

Nyhet

2017-01-19 Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

Nyhet

2016-12-13 Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

Nyhet

2016-11-18 Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Nyhet

2016-09-12 Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Nyhet

2016-09-08 Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

Nyhet

2016-09-06 Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

Nyhet

2016-09-05 Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

Nyhet

2016-07-21 Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

Nyhet

2016-06-21 Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Nyhet

2016-06-13 Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

Nyhet

2016-06-13 Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

Nyhet

2016-05-20 Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

Nyhet

2016-05-09 Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

Nyhet

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

Nyhet

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

Nyhet

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

Nyhet

2015-12-22 Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

Nyhet

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance