Dags att utnyttja teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-09-29 - Alelion Energy Systems AB

Innehar du teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB (publ) är det nu dags att utnyttja dessa innan de löper ut den 31 oktober.

Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (ALELIO, ISIN kod: SE0008348072). Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2016 till 869 896 kr fördelat på 43 494 806 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.  Alelion har även utgivit 17 207 258 teckningsoptioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 7,00 kr under tiden 2-31 oktober 2017. Sista dag för handel är 27 oktober.
Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,7%. G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Villkor i korthet

· För tre (3) teckningsoptioner har du rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 7 kr.
· Teckningsperioden för utnyttjande är 2-31oktober 2017.
· Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 27 oktober 2017.
· Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 kr per aktie.

Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 31 oktober 2017 förfaller värdelösa. För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast den 31 oktober 2017 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North.

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 oktober 2017, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för ALELIO TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (Innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.alelion.com

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice: 

Telefon: 08-50 65 17 95

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Alelion Energy Systems AB (publ):

Peter Nyström, CFO

Telefon: 031-86 62 04

peter.nystrom@alelion.com

G&W Fondkommission

(Alelions Certified Adviser)

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

Telefon: 08-503 000 50

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation