Kommuniké från extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-12-12 - Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Kompletterande val av styrelseledamot

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot i Per Nordbergs ställe utse Tommy Nilsson.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen därför bestå av Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Tommy Nilsson.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom dels vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, dels
godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Crew AB. Teckning ska ske senast den 20 december 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget och utan ersättning är att de ska
användas för implementering av incitamentsprogrammet och motivet för programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, öka motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, överlåta teckningsoptionerna till
anställda i bolaget, varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner per person, (b) annan nyckelperson (ca elva personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner per person och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner per person. Eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget efter det att erbjudande enligt (a)–(c) ovan lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)–(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt ovan lämnades.

Förvärv av teckningsoptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och också samtidigt med förvärvet ingår ett avtal med bolaget som, på angivna villkor, ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att den anställdes anställning i bolaget upphör, samt också förköpsrätt (men inte skyldighet).

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontakt betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 29 januari 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktie-kapitalet att öka med 30 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,96 procent av
bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie).

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 december  2017 kl. 19:00 CET.

Beslut i sin helhet

Besluten finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och
batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation