Nyheter från Alelion Energy Systems AB

2018-01-29
Alelion Energy Systems har beslutat att bygga en fabrik i Göteborg för produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige. ”Vi har utvecklat och levererat litiumjonbatterier i mer än tio år och sett hur marknaden för de här produkterna mognat i takt med det stadigt ökande intresset för elektrifiering och hållbara energilösningar”, säger Alelion Energy Systems vd Daniel Troedsson. ”Med en egen produktionsanläggning får vi helt andra förutsättningar att lönsamt ta till vara på de kommersiella möjligheterna hos litimjonteknologin.”
Läs mer
2018-01-26
Projektet Alelion Intelligent Energy Systems, AIES, har i hård europeisk konkurrens kvalificerat sig för finansiering via EU-kommissionens innovationsprogram Eurostar. Projektet AIES är ett industriellt miljöprojekt som syftar till att bättre utnyttja kapaciteten i de batterier som Alelion producerar och levererar.
Läs mer
2018-01-02
Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (85,1%). 
Läs mer
2017-12-14
Extra bolagsstämma den 12 december 2017 i Alelion Energy Systems AB (publ) beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom dels vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, dels godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:
Läs mer
2017-12-12
Vid extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 12 december 2017 valdes Tommy Nilsson till ny styrelseledamot.
Läs mer
2017-12-12
Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.
Läs mer
2017-11-06
Alelion Energy Systems AB (publ) meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande den 29 september 2017) att teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner nyligen har avslutats. 
Läs mer
2017-10-27
Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier vilket ökar säkerheten för användandet i tuffa industriella miljöer.
Läs mer
2017-10-23
Pegroco Invest AB, Sammaj AB, Clean Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB, har samtliga utnyttjat de teckningsoptioner som de har i Alelion Energy Systems AB. De fyra huvudägarna äger tillsammans mer än 69 procent av röster och kapital i Alelion.
Läs mer
2017-10-13
Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i Fouriertransform, lämnar han sitt uppdrag som styrelseledamot och ledamot i valberedningen i Alelion Energy Systems AB. Valberedningen har fått i uppdrag att söka hans efterträdare. Åsa Knutsson går in som ny ledamot i valberedningen från och med 13 oktober 2017
Läs mer
2017-10-04
Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Läs mer
2017-09-29
Innehar du teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB (publ) är det nu dags att utnyttja dessa innan de löper ut den 31 oktober.
Läs mer
2017-07-04
Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcertifieringsrevision till de nya uppgraderade standarderna avseende kvalitet- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Därmed stärks också förutsättningarna för Alelions kunder att uppnå positiv miljöpåverkan och minskade kostnader.
Läs mer
2017-06-02
I motsats till vad som angavs i pressreleasen den 2 juni 2017 kl. 08.00  är Per Nordberg i sin egenskap av verkställande direktör i Fouriertransform AB, som är en av bolagets större aktieägare, ej att betrakta som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
Läs mer
2017-06-02
Vid årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 valdes Per Nordberg till ny styrelseledamot.  
Läs mer
2017-06-01
Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag. 
Läs mer
2017-03-31
Alelion Energy Systems AB har beviljats finansiering för ett projekt inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Läs mer
2017-03-27
Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF. 
Läs mer
2017-03-01
Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Läs mer
2017-01-19
Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016. Detta pressmeddelande är i delar en uppföljning av dessa angivelser med angivande av faktiska utfall samt kortare kommentarer till de avvikelser som noterats.
Läs mer
2016-09-12
På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.
Läs mer
2016-09-06
Alelions Marknadschef f.d. VD, som ingår i bolagets ledningsgrupp, Lars Mila slutar sin anställning i oktober 2016.
Läs mer
2016-09-06
Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.
Läs mer
2016-07-21
Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 292 742 aktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 5,40-5,85 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Teckningsoptionerna har inte omfattas av några stabiliseringsliknande åtgärder.
Läs mer
2016-06-29
Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänliga litiumjon energilagringssystem för industritruckar, meddelar att första handelsdag för TO1 blir i morgon den 30 juni.
Läs mer
2016-06-21
Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.
Läs mer
2016-06-13
Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.
Läs mer
2016-05-20
Styrelsen i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av miljövänliga energilagringssystem baserat på litiumjonteknologi för industritruckar, har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Norge på 88,5 miljoner kronor.
Läs mer

 


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation