Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-juni 2016

2016-08-01 - Alelion Energy Systems AB

Perioden i korthet · Nettoomsättningen ökade starkt till 10,9 (1,7) Mkr, varav 6,7 (1,1) Mkr under andra kvartalet · Orderingången ökade till 19,3 (4,4), varav 15,2 (3,8) Mkr under andra kvartalet · Under andra kvartalet aktiverades kostnader för F&U på totalt 7,3 Mkr, varav 6,0 Mkr minskade rörelsens kostnader · Rörelseresultatet förbättrades till -6,9 (-12,9) Mkr, varav 1,2 (-6,8) Mkr under andra kvartalet · Nettoresultatet stärktes till -7,6 (-13,3) Mkr, varav 0,9 (-7,0) Mkr under andra kvartalet · Kostnader för kapitalanskaffning i samband med notering på Nasdaq First North på 6,9 Mkr belastade det egna kapitalet · Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes markant under andra kvartalet, till -0,2 (-8,7) Mkr medan det under perioden som helhet var relativt stabilt på -13,8 (-14,1) Mkr.

Viktiga händelser under perioden

· Aktien listades på Nasdaq Stockholm First North den 21 juni 2016.
· Inför listningen genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission vilken inklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförde Alelion ca 101,5 Mkr. Totalt emitterades 17.207.258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner.
· Energilagringssystem såldes för första gången till tyska Jungheinrich
· Totalt hade 10 batterisystem introducerats vid periodens slut

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Övertilldelningsoptionen utnyttjades för att teckna totalt 2.207.258 aktier och 2.500.000 teckningsoptioner.
· Alelion erhöll slutbetalning för samtliga tecknade aktier och teckningsoptioner i juli månad.

VD-kommentar

I rätt läge för att växa – stigande orderingång för andra kvartalet.

Stora globala kunder står och knackar på vår dörr samtidigt som börsnoteringen nu rustat oss för att skala upp vår affär och möta den starka efterfrågan vi ser framför oss.

Ett antal faktorer har påverkat Alelions utveckling hittills.

För det första har vi ett pågående teknikskifte från bly-syra till de mer högteknologiska litium-jon batterierna.

För det andra är den nya batteriteknikens mindre miljöpåverkan som många företag idag aktivt söker. Vår produkt minskar koldioxidutsläppen med ca 30 procent och utsläppen av cance­rogena ämnen med 90 procent*. Att kunden dessutom kan minska sina el- och driftskostnader med hundratusentals kro­nor gör säljargumenten starka.

För det tredje innebär batteribranschens struktur att vi har ett gap att fylla mellan battericellstillver­kare och användare, såsom trucktillverkarna. Ingen av dem har fokus på att bygga bra energilagrings­system. Här har vi tagit en roll som experter, som båda parter uppmuntrar och gärna samarbetar med.

Den fjärde faktorn är den spetskompetens vi byggt upp. Alelion började arbeta med litiumjonteknik för tio år sedan och har byggt upp en djup och bred erfarenhet både av batteritekniken och av intelli­gent batteristyrning. Vår bedömning är att vi har ett par års försprång när vi nu fokuserar på industritrucksegmentet.

Börsnoteringen stärker oss ytterligare, dels genom den kapitalanskaffning vi gjort men även genom att stärka bilden av oss som en bra partner. Vi kan fortsätta att investera i både utveckling och försäljning. Med en orderingång som ökade från 4,1 Mkr under första kvartalet till 15,2 Mkr under det andra känner jag att vi är på rätt väg.

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems

*LCA for Batteries, för IKEA IMS AB och Alelion, utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet, Februari 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

Alelions aktie listades på Nasdaq Stockholm First North den 21 juni 2016. Listningen föregicks av en rad investerarträffar och mötte stort intresse. Inför listningen genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission vilken inklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförde Alelion ca 101,5 Mkr. Totalt emitterades 17.207.258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner.

Vid handelsstarten hade bolaget ca 4 000 aktieägare.

Parallellt med listningsarbetet fortsatte verksamheten att utvecklas positivt. Utvecklingsprojektet ”Generation 2” som syftar till att underlätta utvecklingsarbete slutfördes. Vid halvårsskiftet hade totalt 10 energilagringssystem för olika typer av industritruckar introducerats kommersiellt. Att tillgängliggöra system anpassade för olika typer av truckar lägger grunden för Alelions fortsatta tillväxt.

Under andra kvartalet såldes för första gången energilagringssystemen till tyska Jungheinrich, världens tredje största trucktillverkare. Alelion är sedan tidigare leverantör till världens största trucktillverkare Toyota Material Handling. Ytterligare ett samarbete med en global trucktillverkare inleddes under kvartalet.

Organisationen rekryterade fyra nya medarbetare under kvartalet. Planen är att fortsätta förstärka organisationen framförallt inom försäljning och teknikutveckling för att kunna fortsätta att växa och expandera verksamheten.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen fortsatte att öka kraftigt och uppgick under andra kvartalet till 6,7 (1,1) Mkr och under första halvåret till 10,9 Mkr (1,8 Mkr). Under våren introducerades flera olika modeller av energilagringssystem vilket ökade antalet tillgängliga modeller till 10 vid halvårsskiftet från två vid årets början.

Under andra kvartalet aktiverades arbete för egen räkning på 1,3 (0) Mkr. Detta avser kostnader för F&U som uppstått under hela perioden januari till juni. Totala intäkter under första halvåret steg till 12,2 (1,8) Mkr.

Rörelsens kostnader för kvartalet sjönk till -6,8 (-8,0) Mkr medan de för halvårsperioden ökade till -19,1 (-14,7) Mkr. Under andra kvartalet aktiverades F&U-kostnader på totalt 7,3 Mkr, varav 6,0 Mkr minskade rörelsens kostnader. Detta avser kostnader för F&U som uppstått under hela perioden januari till juni.

Till följd av aktiveringen av kostnader visade verksamheten för andra kvartalet ett positivt rörelseresultat på 1,2 (-6,8) Mkr och ett nettoresultat på 0,9 (-7,0) Mkr. För halvårsperioden var rörelseresultatet -6,9 (-12,9) Mkr och nettoresultatet -13,3 (-19,7).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes markant under andra kvartalet, till -0,2 (-8,7) Mkr medan det under perioden som helhet var relativt stabilt på -13,8 (-14,1) Mkr. Före förändringar i rörelse-kapitalet stärktes det både under perioden till -7,6 (-13,3) Mkr, och under kvartalet till 0,9 (-7,0) Mkr.

Nyemissioner tillförde 15,2 (0) Mkr under perioden vilket hänför sig till den del av nyemissionen som bokfördes före halvårsskiftet. Resterande del av de nyemissioner som genomfördes i samband med listningen, kommer att återspeglas i kassaflödet först under tredje kvartalet.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,8 Mkr jämfört med 9,2 Mkr vid årsskiftet.

Kostnader för kapitalanskaffning i samband med notering på Nasdaq First North på 6,9 Mkr belastade det egna kapitalet under andra kvartalet. Detta och nyemissionen gjorde att det egna kapitalet ökade till 97,8 Mkr från 23,8 Mkr vid årsskiftet 2015.

Totalt emitterades 17.207,258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med de nyemissioner som genomfördes i anslutning till noteringen. Totalt antal aktier på balansdagen var 38.867.630 och det totala antalet utestående aktier efter registrering av avslutade nyemissioner är 43.494.806. 

Soliditeten stärktes till 87,1 (65,3) procent.

Transaktioner med närstående

Under perioden upptogs totalt 16,5 Mkr i brygglån från bolagets ägare enligt följande fördelning:

Fouriertransform 11,5 Mkr, Pegroco Invest 4,3 Mkr och Sammaj 0,7 Mkr. Lånen var uppdelade på två lån om 10 Mkr samt 6,5 Mkr. Det första lånet hade löptid 22 februari – 30 juni 2016 och löpte med ränta p/a om 7% (effektiv årsränta 18,5%). Det andra lånet hade löptid 6 maj – 30 juni 2016 med ränta p/a om 6% (effektiv årsränta 38,4%). Båda lånen kvittades i samband med nyemissionen.

I samband med arbetet för kapitalanskaffning anlitades Pegroco Invest för rådgivning, varvid ett arvode uppgående till högst 250 tkr kan komma att utgå.

Inga andra transaktioner med närstående förekom under rapportperioden.

Säsongseffekter

Verksamheten uppvisar hittills inga större säsongseffekter.

Aktier och teckningsoptioner

Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (ALELIO, ISIN kod: SE0008348072) Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2016 till 825 751 kr (varav 48 393 kr bestod av ej registrerat aktiekapital) fördelat på 38 867 630 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr. I samband med listningsemissionen emitterades teckningsoptioner vilka aktietecknarna erhöll vederlagsfritt. Programmet omfattar 17.500.000 optioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 7,00 kr under perioden 2-31 oktober 2017. Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,8%.

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser.

Mål

Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka tekniska position och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av litiumjonteknik inom energilagring. För att kunna göra detta har följande operativa mål för 2016 satts:

·  Att lansera över 20 nya energilagringssystem
·  Att utveckla samarbeten med ytterligare minst två OEM-kunder

För att kunna nå dessa mål ska rekryteringar av personal med nyckelkompetenser genomföras.

Risker

Alelions risker beskrivs på sidorna 13-17 i Prospekt Alelion Energy Systems AB från maj 2016. Inga väsentliga förändringar har skett som påverkar de där redovisade riskerna.

Redovisnings- och värderingsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Kommande finansiell information

Delårsrapport januari – september, 18 november 2016

Bokslutsrapport, 23 februari 2017

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 1 augusti 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com 

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com 

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/nyheter 

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Delårsrapport Alelion 201601-201606 (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
Aktuellt

Nyhet

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

Nyhet

2019-07-15 Alelion tecknar sitt första avtal inom andrahandsmarknaden i Asien

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är Alelions första inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Asien.

Nyhet

2019-06-30 Alelion Energy Systems tecknar avtal för etablering inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Mellanöstern

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Nyhet

2019-05-17 Presentation från Aktiedagen Göteborg

För mer information om Alelions strategi och verksamhet.

Nyhet

2019-04-29 Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Nyhet

2019-04-26 Marknadsuppdatering första kvartalet

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litiumjonteknologi, kungör härmed en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

Nyhet

2019-04-25 Pressmeddelande

Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management till Sverige

Nyhet

2018-12-12 Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Nyhet

2018-11-20 Hallå där Daniel Troedsson

Nu är Alelion inflyttade i Volvo City. Förra helgen gick flyttlasset från Mölndal till Torslanda där nu all personal kommer att samlas tillsammans med produktion. För tillfället pågår ett intensivt arbete för att få allt på plats – från kontor och utbildningslokal till testverksamhet och prototyparbeten.

Nyhet

2018-10-08 Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får order värd 13 Mkr

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.

Nyhet

2018-09-03 Ministerbesök i Alelions nya fabrik ger energi till gröna visioner

Energiminister Ibrahim Baylan diskuterade elektromobilitet, innovation och grön energi tillsammans med Alelion och Västsvenska Handelskammaren i den nya litiumjon batterifabriken – som ligger mitt i hjärtat av Sveriges största satsning på grön mobilitet.

Nyhet

2018-08-09 Alelion söker Processutvecklare

På Alelion drivs vi av att utmana gällande normer, guida kunderna med hjälp av vår kunskap och möjliggöra övergången till ett mer hållbart användande av energi. Vi befinner oss som bolag i mycket stark tillväxt och står inför en mycket spännande framtid i den heta energibranschen och startar under 2018 egen tillverkning. Vi är en grupp engagerade medarbetare, som nu behöver bli fler.

Nyhet

2018-08-04 Artikel i Göteborgs Posten

En artikel om vår nya fabrik.

Nyhet

2018-07-04 Alelion tillkännager partnerskap för service- och eftermarknad i Storbritannien

Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.

Nyhet

2018-05-30 Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman nya styrelseledamöter

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter

Nyhet

2018-05-23 Delårsrapport januari-mars 2018

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Nyhet

2018-05-08 Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Nyhet

2018-03-29 Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH.

Nyhet

2018-03-19 Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik intervju i DI

Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik i DI . Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon.

Nyhet

2018-03-15 Operativ inköpare sökes

Har du en önskan att få driva förändring som skapar verkliga resultat för både slutanvändare och miljön?

Nyhet

2018-02-23 Bokslutsrapport 2017

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Nyhet

2018-01-30 Daniel Troedsson gästar Aktiedagen i Lund

Den nya batterifabriken blir fokus på dagens föreläsning

Nyhet

2018-01-29 Lyssna till VD:s ord om den nya batterifabriken

Nyhet

2018-01-22 Summering av kunskapsseminarium leder till nya möten

Direkt efter vårt seminarium på Svenska Mässan funderar vi på nästa tillfälle

Nyhet

2018-01-16 Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018

Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018, Medicon Village, hörsalen Adress: Scheelevägen 2, Lund VD, Daniel Troedsson presenterar klockan 08:00-08:30.

Nyhet

2018-01-03 Från skeptiker till freak

Alelion bjuder in till lunchseminarium om litiumjon i allmänhet och vad som gör att man går från att vara skeptiker till att bli ett freak i synnerhet.

Nyhet

2018-01-02 Stor anslutning när anställda förvärvar teckningsoptioner

Det blev en stor anslutning när anställda i Alelion förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för nytt incitamentsprogram.

Nyhet

2017-06-01 Idag har Alelion sin första årsstämma

Idag har Alelion sin första årsstämma och vi fångar VD, Daniel Troedsson, i farten påväg in till stämman.

Nyhet

2017-06-01 En av frågorna som Daniel Troedsson fick under stämman

Efter årsstämman fångar vi Daniel igen för en kort intervju för att få svar på en av de frågor han fick under stämman

Nyhet

2017-06-01 Kommuniké från årsstämma

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-05-08 Alelion på Aktiedagen

Idag deltar Alelion på Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg

Nyhet

2017-05-08 Delårsrapport Januari-Mars 2017

Idag publicerar Alelion delårsrapport för jan-mar 2017

Nyhet

2017-05-02 Alelion på Aktiedagen 8 maj

Alelion deltar på investerarmässa och VD talar på aktiedagen!

Nyhet

2017-04-27 Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

Nyhet

2017-04-26 Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-03-30 Imagine if you had to charge your mobile under the kitchen fan

Nyhet

2017-03-27 Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

Nyhet

2017-03-24 Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

Nyhet

2017-03-02 Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

Nyhet

2017-03-01 Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Nyhet

2017-02-23 Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

Nyhet

2017-01-19 Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

Nyhet

2016-12-13 Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

Nyhet

2016-11-18 Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Nyhet

2016-09-12 Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Nyhet

2016-09-08 Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

Nyhet

2016-09-06 Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

Nyhet

2016-09-05 Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

Nyhet

2016-07-21 Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

Nyhet

2016-06-21 Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Nyhet

2016-06-13 Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

Nyhet

2016-06-13 Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

Nyhet

2016-05-20 Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

Nyhet

2016-05-09 Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

Nyhet

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

Nyhet

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

Nyhet

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

Nyhet

2015-12-22 Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

Nyhet

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance