Bolagsordning

Denna bolagsordning gäller för aktiebolaget med org. nr 556710-7916 och är antagen på årsstämma den 27 april 2016.

 

Firma

Bolagets firma är Alelion Energy Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun.

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och service av batterisystem samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenligt verksamhet.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 520 000 kronor och högst 2 080 000 kronor.

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm, Göteborg eller Mölndal.

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Rätt att närvara på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Fastställande av instruktioner för valberedningen
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.