Bokslutsrapport 2016

2017-02-23 - Alelion Energy Systems AB

Helåret 2016 i korthet · Nettoomsättningen ökade till 47,8 (10,8) Mkr · Orderingången ökade till 54,9 (12,8) Mkr · Rörelsens kostnader ökade till 67,6 (31,8) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och utveckling. · Rörelseresultatet uppgick till -17,2 (-18,6) Mkr · Nettoresultatet var -18,3 (-19,7) Mkr

Fjärde kvartalet i korthet

· Nettoomsättningen ökade till 22,0 (5,1) Mkr
· Orderingången ökade till 17,1 (5,7) Mkr
· Rörelsens kostnader ökade till 28,4 (7,1) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och utveckling.
· Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (0,3) Mkr
· Nettoresultatet var -5,9 (0,1) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

· Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början

Viktiga händelser tidigare under 2016

· En delorder på 4,4 Mkr erhölls som första del av en total order på ca 12 Mkr. Ordern kommer från en australiensisk slutkund som bygger nytt centrallager och då utrustar hela sin truck­flotta med litiumjonbatterier.
· Energilagringssystem såldes för första gången till tyska Jungheinrich
· Utvecklingsprojekt inleddes med trucktillverkaren Crown som också visade upp Alelions batterier på mässan IMHX i Birmingham
· I september genomfördes en löpande ISO-revision med mycket gott resultat.
· Aktien listades på Nasdaq Stockholm First North den 21 juni 2016. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde Alelion ca 101,5 Mkr. Emissionen övertecknades kraftigt.

VD-kommentar

Rustar för framtiden

Alelion rustar för att kunna leverera väsentligt större volymer. Fjolåret var kanske det mest händelserika i bolagets tioåriga historia. Alelion har nu lanserat 25 nya energilagringssystem och är på väg att bli ett nydanande innovativt industribolag inom miljö- och energisektorn.

Året präglades av tillväxt och indikerar att resan mot våra högt uppsatta försäljningsmål har startat. Vi fortsätter arbetet med att skala upp och förbättra verksamheten för att möta stigande förväntningar hos slutkunder, OEM-tillverkare och aktieägare.

Trots en god tillväxt nåddes inte de mål för försäljningen som kommunicerades inför noteringen. Detta berodde på att delar av en större order från slutkund försköts från fjärde kvartalet till 2017, med motsvarande påverkan på omsättning och orderingång. Det är svårt att bedöma hur snabb en framtida tillväxt blir, framförallt när enskilda projekt får stort genomslag.

Vi valde att under 2016 fokusera på våra två befintliga OEM-kunder. Tillsammans med dem har vi lanserat 25 energilagringssystem. Valet att fokusera på detta sätt gjordes eftersom dessa kunder har stor potential. På sikt räknar jag med att vi fördjupar den dialog som förs med andra OEM-tillverkare och inleder fler samarbeten.

Alelion har under flera års tid arbetat med att utveckla litiumjonbatterier anpassade för den krävande industriella miljö och den stora marknad som bland annat materialhanteringssegmentet representerar. Det teknikförsprång vi har gentemot konkurrenterna är betydande och ger en stark position på marknaden.

Det är värt att reflektera över att Alelion också gör något helt annat än övriga konkurrenter. Vi erbjuder ett miljömässigt bra energilagringssystem som ska hålla hela truckens livslängd. Vi utvecklar just nu en modern kommunikationsplattform och IT-plattform för att effektivisera service och support. I vissa fall utförs felsökning av våra batterier från Mölndal, oavsett var i världen trucken finns. Det är en innovation som sparar pengar för slutkunder och ger en bättre miljövänligare lösning, i en i övrigt traditionell bransch.

Det nya året har börjat bra, i linje med våra förväntningar. Flera slutkunder bygger nya lagerlokaler anpassade för vår lösning och våra produkter. Vinsterna med att i nya lager välja litiumjonbatterier för hela truckflottan är särskilt stora eftersom man då kan spara utrymme och utrustning. Vi ser med tillförsikt fram emot att fler upptäcker de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med Alelions lösningar.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy System

Kommande informationstillfällen 

Årsredovisning, 27 april 2017

Delårsrapport jan-mars, 8 maj 2017

Årsstämma 2017, 1 juni 2017

Delårsrapport jan-juni, 8 aug 2017

Delårsrapport jan-sept, 6 nov 2017

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 23 februari 2017

Jan Forsberg, Ordförande

Per Grunewald, Styrelseledamot     

Peter Karlsten, Styrelseledamot

Håkan Sandberg, Styrelseledamot

Christian Zeuchner, Styrelseledamot

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/nyheter 

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Release (pdf)

News

News

2019-12-19 Åsa Nordström appointed as new CEO of Alelion Energy Systems AB

Åsa Nordström has been appointed as new CEO of Alelion Energy Systems AB.
She previously held the position of Sales and Marketing Manager for Alelion and has been serving as Acting CEO for the company since August. “Åsa has done an outstanding job as Acting CEO and established her position both internally and externally as an excellent manager and leader for the company. Her valuable input along with her solid understanding of the business and the products make a combination that is exactly what the company needs at this point in time,” says Jan Forsberg, chairman of Alelion’s board of directors.

News

2019-12-10 Alelion Energy Systems high voltage batteries meet certification requirements for road vehicles opening up for new opportunities in the special vehicle segment.

Tests show the batteries meet all the requirements for batteries and battery systems to be used in road vehicles. Alelion will now take a place among the limited number of manufacturers whose high voltage systems are approved for this market segment bringing new opportunities for sales to this vehicle category.

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.