Kallelse till extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-11-14 - Alelion Energy Systems AB

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10:00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 6 december 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 6 december 2017.

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämma kan ske:

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal; eller
· per e-post till peter.nystrom@alelion.com.    

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.  

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, sk. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 6 december 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 december 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Full­maktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 6 december 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Kompletterande val av styrelseledamot
8. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag, punkterna 2 och 7

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2017 består av Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande). Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i bolaget som sammanlagt representerar 68,2 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2017. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2017 representerar 0,6 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Per Grunewald är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom eller henne själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Jan Forsberg utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7: Vid årsstämman den 1 juni 2017 valdes Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karl­sten, Håkan Sandberg och Per Nordberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i Fouriertransform AB, lämnar han sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget, varför kompletterande val behöver hållas.

Valberedningen föreslår mot ovanstående bakgrund att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot i Per Nordbergs ställe utses Tommy Nilsson.

Styrelsens beslutsförslag, punkt 8

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom emission, utan vederlag, av högst 1 500 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Personaloptioner AB. Teckning ska ske senast den 20 december 2017. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras utan ersättning är att de ska användas för implementering av incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införandet av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget, varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) annan nyckelperson (ca 11 personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner, samt eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget efter det att erbjudande enligt (a)–(c) lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)–(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt (a)–(c) lämnades. Överlåtelse till deltagare i programmet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal med bolaget som ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också förköpsrätt.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1-29 januari 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,96 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner 2016/2017 (serie TO1), vilka nya aktier är under registrering).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen – dvs. styrelsens redogörelse för väsentliga händelser med revisorns yttrande samt årsredovisningen med revisionsberättelsen för 2016 med anteckning om årsstämmans beslut om bolagets resultat – kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.alelion.com, senast den 21 november 2017. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstäm­ma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

November 2017

Alelion Energy Systems AB (publ)

Styrelsen

Release (pdf)

Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB PUBL (pdf)

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda (pdf)

Valberedningens beslutsförslag (pdf)

Bilaga A - Villkor för teckningsoptioner (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.