Kommuniké från extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-12-12 - Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Kompletterande val av styrelseledamot

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot i Per Nordbergs ställe utse Tommy Nilsson.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen därför bestå av Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Tommy Nilsson.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom dels vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, dels
godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Crew AB. Teckning ska ske senast den 20 december 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget och utan ersättning är att de ska
användas för implementering av incitamentsprogrammet och motivet för programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, öka motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, överlåta teckningsoptionerna till
anställda i bolaget, varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner per person, (b) annan nyckelperson (ca elva personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner per person och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner per person. Eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget efter det att erbjudande enligt (a)–(c) ovan lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)–(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt ovan lämnades.

Förvärv av teckningsoptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och också samtidigt med förvärvet ingår ett avtal med bolaget som, på angivna villkor, ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att den anställdes anställning i bolaget upphör, samt också förköpsrätt (men inte skyldighet).

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontakt betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 29 januari 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktie-kapitalet att öka med 30 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,96 procent av
bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie).

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 december  2017 kl. 19:00 CET.

Beslut i sin helhet

Besluten finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och
batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.