Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-08 - Alelion Energy Systems AB

Andra kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 53,6 (6,7) Mkr · Orderingången ökade till 48,3 (15,2) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (1,2) Mkr · Nettoresultatet var -6,5 (0,9) Mkr Perioden januari-juni 2017 i korthet · Nettoomsättningen ökade till 79,4 (10,9) Mkr · Orderingången ökade till 86,7 (19,3) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -14,5 (-6,9) Mkr · Nettoresultatet var -14,8 (-7,6) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcertifieringsrevision till nya standards avseende kvalitet och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Revisionen godkändes utan avvikelser. · Vi påbörjade arbetet med att implementera Alelions supportkoncept och Alelion utbildade OEM-kunders servicetekniker i 13 länder.  · Alelion ansökte om ytterligare 2,5 MEUR i EU-bidrag för en pilotstudie tillsammans med Toyota Material Handling i tillägg till de 50 TEUR som bolaget tidigare fått beviljat.

VD-kommentar

Stark tillväxt under första halvåret

Trenden att satsa på litiumjontekniken fortsätter inom materialhanteringsbranschen och vi känner av en ökad kunskap och efterfrågan på marknaden. Vi konstaterar att vår kundbas kontinuerligt breddas i takt med att fler slutkunder nu köper våra lösningar. I nuläget blir vi kontaktade av flertalet slutkunder, som vill veta mer om de ekonomiska och miljömässiga fördelarna som finns men även för att få mer kunskap om teknologin och säkerhetsaspekterna.

Nettoomsättningen mer än dubblerades mellan första och andra kvartalet i år. Orderingången för kvartalet var stark och ökade med 25 procent jämfört med första kvartalet.

Den kraftigt ökade orderingången under våren har ställt höga krav på produktionskapaciteten. Det har därför uppkommit fördyrande flaskhalsar, vilka vi arbetar med att minimera. Dessutom arbetar vi med att optimera produkterna utefter köpmönstret som nu blir tydligare. Tillsammans kommer arbetet successivt sänka kostnader för produktion och materialinköp.

Miljön är för oss och våra kunder en viktig fråga. För att ta största möjliga hänsyn till att använda jordens resurser på ett klokt sätt vill vi designa produkter som håller hela truckens livslängd. Något som är självklart i de flesta branscher. Det minskar behovet av material och transporter. Vi har dessutom utvecklat ett servicekoncept som bygger på filosofin att överföra kunskap till personal som redan idag arbetar nära slutkunderna. Som stöd till detta utförs expertservice ”remote” av Alelions personal. Det här är ett sätt att driva en miljövänlig support.

Under juni månad genomfördes en omcertifieringsrevision enligt nya standards för ISO 9001 och ISO 14001. Detta är ett viktigt arbete i vår utveckling från ett entreprenörsdrivet företag till en industriell partner och det är väldigt glädjande att Alelion, i denna tid av stark tillväxt, även får ett kvitto på sitt fokus inom verksamhetsstyrning, kvalitet och miljö.

Slutligen bär jag med mig en positiv upplevelse från dagarna i Almedalen där det var ett stort fokus på energifrågor. Jag ser att Alelion har mycket att bidra med och att vår affärsidé ligger i linje med de hetaste frågorna. Ett nytt område som utvärderas är energilagring till industrin, en lösning inom ”smart grids” där energi kan lagras för att sedan användas av kunden själv eller till andra behov. Det kommer spela en allt större roll både för samhället i stort och för Alelion. Det är en spännande utveckling där jag ser att Alelion kommer bidra till Sveriges ambitiösa CO2-mål att vara koldioxidneutrala 2045.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport jan-sep 2017, 6 november 2017

Bokslutskommuniké 2017, 23 februari 2018

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 8 augusti 2017

Jan Forsberg, Ordförande

Per Grunewald, Styrelseledamot     

Peter Karlsten, Styrelseledamot

Per Nordberg, Styrelseledamot

Håkan Sandberg, Styrelseledamot

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 08:00 CET

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter  (https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter%20)

Om Alelion 

Alelion Energy Systems AB utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syrabatterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion delårsrapport jan-juni 2017 (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.