Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-04-27 - Alelion Energy Systems AB

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal. 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 26 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 26 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal, eller
· per e-post till peter.nystrom@alelion.com  

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.   

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 26 maj 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 26 maj 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 26 maj 2017. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om

(a) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och

(b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöter, och

(b) revisorer

14. Val av

(a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisorer och eventuella revisionssuppleanter

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag 

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016 har bestått av Christian Zeuchner (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande). Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB (publ) som sammanlagt representerar 68,15 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2016. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2016 representerar 0,58 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Per Grunewald är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Jan Forsberg utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13: Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget (a). Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utses Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Per Nordberg (samtliga omval, förutom Per Nordberg som ersätter Christian Zeuchner) (a). Det föreslås att Jan Forsberg utses till styrelsens ordförande (omval) (b). Styrelsen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget PWC utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PWC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.   

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2016 att, oförändrat, gälla intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10 och 16

Punkt 10: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 972 962 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 4 349 480 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för detta förslag till beslut. Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 jämte styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.alelion.com, den 27 april 2017. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

April 2017

Alelion Energy Systems AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut (pdf)

Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB PUBL (pdf)

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 2017 (pdf)

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2017 (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.