KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

2018-05-30 - Alelion Energy Systems AB

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 30 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 209 460 kronor överförs i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Tommy Nilsson och Håkan Sandberg omvaldes och Anna Grönlund Krantz samt Karl Bergman valdes genom nyval till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande.

Bolaget ska ha en revisor. Det registrerade revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det noterades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till två av de stämmovalda ledamöterna och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter, förutsatt att de stämmovalda ledamöterna inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2017 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om ändring av styrelsens säte och ort för bolagsstämma i bolagsordningen

Bolagsordningen ändrades på så sätt att styrelsens säte ändrades till Göteborgs kommun och ort för bolagsstämma ändrades till Stockholm eller Göteborg.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett maximalt antal om 4 912 825 aktier, motsvarande cirka tio procent av utestående aktier i bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade vidare att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget och dess dotterbolag, genom emission, utan vederlag, av högst 1 500 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Crew AB, med rätt och skyldighet för Alelion Crew AB att överlåta sådana teckningsoptioner till anställda i bolaget och dess dotterbolag, varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner, samt eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget eller dess dotterbolag efter det att erbjudande enligt (a)-(c) lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)-(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt (a)-(c) lämnades.

Förvärv av teckningsoptioner ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd.

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetid-punkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontakt betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor.

Beslutet i sin helhet

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alelion.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Release (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.