Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-08 - Alelion Energy Systems AB

Första kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 25,8 (4,2) Mkr · Orderingången ökade till 38,5 (4,1) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-8,1) Mkr · Nettoresultatet var -8,3 (-8,4) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · Tillsammans med Toyota Materials Handling fick Alelion en order på tio litiumjonbatterier för truckar till verkstadskoncernen SKF:s nya nordiska distributionscenter. SKF valde litiumjonbatterier för att minska energiåtgång och miljöavtryck. · En finansiering på 50 000 EUR erhölls inom ramen för EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, för att tillsammans med Toyota Material Handling göra en pilotstudie kring hur Alelions energilösningar kan vidareutvecklas. 

VD-kommentar

Stark start på året

Efterfrågan på klimatsmarta lösningar med högt teknikinnehåll fortsätter att växa. För Alelion märks det tydligt i det starka och växande intresse vi ser i de nära samarbeten vi har med trucktillverkare och hos övriga kunder.

Omsättningen ökade med 17 procent mellan fjärde kvartalet i fjol och första kvartalet i år, samtidigt som orderingången sköt i höjden med en ökning på hela 125 procent. Det är en bra utveckling och som också ligger i linje med våra förväntningar och vår planering.

Vi märker att efterfrågan på litiumjonbatterier ökar kraftigt, och det både från stora och mindre  kunder. Jag ser även att våra leverantörer ökar produktionen kraftigt och gör stora investeringar.  Det är en omställning som håller på att ske. Grunden för Alelions positiva utveckling är att de nya energilagringssystemen sänker kostnaderna för flertalet slutkunder samtidigt som de bidrar till en bättre miljö. När man idag lyckas kombinera god ekonomi med attraktiv teknologi får man lösningar som attraherar väldigt många. Det är vad vi lyckats med i Alelions energilagringssystem för industritruckar.  

Nästa steg är hur att bättre utnyttja digitaliseringen och automatiseringen i materialhanterings-systemen, där vi har en given roll med våra energilagringssystem. Data därifrån kan användas för att optimera truckflottans energianvändning. Ett ytterligare steg är att slutkunderna under högkostnadsperioder ska kunna ta energi från truckflottan i stället för från elnätet, en så kallad smart city i industriformat. Vår roll blir än viktigare för kunderna. För att ta fram denna typ av lösningar fick vi under kvartalet 50 000 euro i EU-bidrag. Vi räknar med att kunna få utökade bidrag för omställning till hållbara och koldioxidneutrala energibärare för industriellt bruk.

Den kraftiga orderingången gör att vi behöver expandera hela verksamheten i högt tempo. Vi satsar också extra för att säkra marknadsandelar när vi nu märker att efterfrågan tar fart. För att fortsätta hålla hög kvalitet i leveranserna behöver vi växa och utvecklas i flera dimensioner. Sedan börsnoteringen i fjol sommar har vi rekryterat fler nyckelkompetenser såväl på den kommersiella sidan som inom teknik, vilka efter en snabb inskolning kommer att bidra starkt till vår fortsatta utveckling. Förutom försäljning ligger vårt fokus på att säkerställa produktionskapaciteten så att upprampningen svarar mot orderingången med bibehållen produktkvalitet. De komponenter som har de längsta ledtiderna såsom exempelvis battericeller, har vi lagt beställningar på med  säkerhetsmarginaler för att inte få brist och därmed leveransproblem.

Med en innovativ produktlösning, ett starkt team och en närvaro på en av världens snabbast växande marknader ser jag positivt på Alelions framtid.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport jan-juni, 8 aug 2017

Delårsrapport jan-sept, 6 nov 2017 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 8 maj 2017

Jan Forsberg, Ordförande

Per Grunewald, Styrelseledamot     

Peter Karlsten, Styrelseledamot

Håkan Sandberg, Styrelseledamot

Christian Zeuchner, Styrelseledamot

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:00 CET

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter  (https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter%20)

Om Alelion 

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. 

Alelions Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Alelion delårsrapport jan-mars 2017 (pdf)

News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.