Nyheter från
Alelion Energy Systems AB

2018-12-12
Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.
Läs mer
2018-11-29
Intresset i marknaden var stort när Alelion Energy Systems AB (publ) på torsdagsmorgonen gav ut företagsobligationer och totalt tecknades obligationer om cirka 50 MSEK.
Läs mer
2018-11-27
Som ett led i det löpande arbetet med att säkra bolagets tillgång till kapital avser Alelion Energy Systems AB emittera företagsobligationer om totalt cirka 50 MSEK.
Läs mer
2018-10-15
Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Läs mer
2018-10-08
Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion Energy Systems AB (publ) fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.
Läs mer
2018-10-03
Alelion Energy Systems har tillsammans med Linköpings Tekniska Högskola lämnat in en patentansökan för en egenutvecklad metod för att avgöra kvalitén hos enskilda celler i ett litiumjonbatteri. Patentansökan bygger på en metod som kallas för impedansmätning och som gör att den långsiktiga kvalitén hos enskilda battericeller kan avgöras. Den utvecklade metoden kan mäta impedans på kort tid och med hög kvalitet. ”Vi är ensamma om den här metoden som kan få stor påverkan på effektivitet och kvalité för hela branschen. För oss skapar den värden när vi kör igång den automatiska produktionslinan i vår nya fabrik”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. 
Läs mer
2018-09-10
Alelion Energy Systems har beviljats 60 000 Euro i bidrag av EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT, för en fortsatt utveckling av Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.
Läs mer
2018-08-17
Efter att årsstämman i Alelion Energy Systems AB den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%). Programmet var särskilt riktat mot de anställda i Tyskland som följde med vid förvärvet av tyska Caterva.
Läs mer
2018-07-17
Vid en nyligen genomförd årlig revision av Alelion Energy Systems kvalitetslednings- och miljöledningssystem, fick bolaget förnyad ISO-certifiering utan en enda anmärkning. Alelion erhöll genomgående mycket goda omdömen och i revisionsrapporten konstaterades inte någon enda svaghet men däremot en lång rad starka punkter.
Läs mer
2018-07-04
Juice Stored Energy Ltd är först ut i världen att forma ett djupgående partnerskap inom service- och eftermarknad med Alelion Energy Systems AB. Tillsammans levererar Alelion och Juice Stored Energy en unik lösning för li-ion-batterikunder och för tillverkare av lasthanteringsutrustning (OEM). Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.
Läs mer
2018-05-31
Årsstämma den 30 maj 2018 i Alelion Energy Systems AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Alelion Crew AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda i Alelion Energy Systems AB (publ) samt dotterbolag. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Alelion Crew AB.
Läs mer
2018-05-30
Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter. 
Läs mer
2018-05-30
Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 30 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.
Läs mer
2018-05-15
I kallelsen till årsstämman som publicerades den 26 april 2018 framgår att valberedningen inte lämnat förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelsens ordförande. Av kallelsen framgår vidare att valberedningen ska offentliggöra resterande förslag till beslut senast den 15 maj 2018. Valberedningen har nu avlämnat kompletterande förslag till beslut.
Läs mer
2018-05-08
Alelion Energy Systems AB (publ) har fått en order på högspänningsbatterier av den tyska specialfordonstillverkaren Kamag. Kamag kommer att använda batterierna för att elektrifiera drivlinan för en av sina tunga dragbilar. ”Den här ordern är en viktig milstolpe och bevisar att Alelion har en central roll att spela även när det gäller elektrifiering inom tunga fordon”, säger Alelions VD Daniel Troedsson. Alelion kommer att leverera en mindre del redan i år som del av ett gemensamt utvecklingsprojekt och resterande batterier under 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 15 Mkr.
Läs mer
2018-04-27
Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på Scandic, Barnhusgatan 23, Mölndal. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.15.
Läs mer
2018-04-13
Alelion Energy Systems har lämnat in en patentansökan gällande den nya generation modulbaserade litiumjonbatterier som bolaget utvecklat. Patentansökan gäller den konstruktionslösning som gör att de nya batterimodulerna är lätta att anpassa för olika kundsegment och användningsområden. De nya batterierna kommer att tillverkas i Alelions egna och högt automatiserade batterifabrik som öppnar senare i år. 
Läs mer
2018-04-13
Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota. Alelion är sedan tidigare leverantör av litiumjonbatterier till den europeiska delen av Toyotas truckverksamhet, Toyota Material Handling Europe, och det nu ingångna avtalet är ett första steg mot att kunna börja leverera batterier även till Toyota Material Handlings truckar på övriga marknader. 
Läs mer
2018-04-09
Alelion Energy Systems AB (publ) bygger sina energilagringssystem på innovativ teknik som många gånger utvecklats av bolaget självt. Flera av bolagets lösningar har varit så innovativa att de lett till egna patent och fler är på gång. Nyligen lämnade bolaget in ytterligare patentansökningar och för att säkerställa att bolagets omfattande forskning och utveckling leder till patent som skyddar bolagets immateriella rättigheter, har Alelion sedan en tid tillbaka anställt en särskild patentingenjör. 
Läs mer
2018-03-29
Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för optimering av lokal energilagring. Caterva har utvecklat en plattform för inkoppling och styrning av lokala energilager som kan användas till att optimera laddning och nyttjande av t ex litiumjonbatterier. Teknologin ger lägre energikostnader och utsläpp av koldioxid och Alelion kommer att introducera plattformen för sina kunder inom storskaliga industriella applikationer. Förvärvspriset uppgår till 14 MSEK vilket motsvarar ca 10% av tidigare investerat kapital. I förvärvet ingår en patentportfölj relaterat till optimering av energilagring.
Läs mer
2018-01-29
Alelion Energy Systems har beslutat att bygga en fabrik i Göteborg för produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige. ”Vi har utvecklat och levererat litiumjonbatterier i mer än tio år och sett hur marknaden för de här produkterna mognat i takt med det stadigt ökande intresset för elektrifiering och hållbara energilösningar”, säger Alelion Energy Systems vd Daniel Troedsson. ”Med en egen produktionsanläggning får vi helt andra förutsättningar att lönsamt ta till vara på de kommersiella möjligheterna hos litimjonteknologin.”
Läs mer
2018-01-26
Projektet Alelion Intelligent Energy Systems, AIES, har i hård europeisk konkurrens kvalificerat sig för finansiering via EU-kommissionens innovationsprogram Eurostar. Projektet AIES är ett industriellt miljöprojekt som syftar till att bättre utnyttja kapaciteten i de batterier som Alelion producerar och levererar.
Läs mer
2018-01-02
Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (85,1%). 
Läs mer
2017-12-14
Extra bolagsstämma den 12 december 2017 i Alelion Energy Systems AB (publ) beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom dels vederlagsfri emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, dels godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:
Läs mer
2017-12-12
Vid extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 12 december 2017 valdes Tommy Nilsson till ny styrelseledamot.
Läs mer
2017-12-12
Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.
Läs mer
2017-11-06
Alelion Energy Systems AB (publ) meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande den 29 september 2017) att teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner nyligen har avslutats. 
Läs mer
2017-10-27
Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier vilket ökar säkerheten för användandet i tuffa industriella miljöer.
Läs mer
2017-10-23
Pegroco Invest AB, Sammaj AB, Clean Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB, har samtliga utnyttjat de teckningsoptioner som de har i Alelion Energy Systems AB. De fyra huvudägarna äger tillsammans mer än 69 procent av röster och kapital i Alelion.
Läs mer
2017-10-13
Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i Fouriertransform, lämnar han sitt uppdrag som styrelseledamot och ledamot i valberedningen i Alelion Energy Systems AB. Valberedningen har fått i uppdrag att söka hans efterträdare. Åsa Knutsson går in som ny ledamot i valberedningen från och med 13 oktober 2017
Läs mer
2017-10-04
Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Läs mer
2017-09-29
Innehar du teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB (publ) är det nu dags att utnyttja dessa innan de löper ut den 31 oktober.
Läs mer
2017-07-04
Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcertifieringsrevision till de nya uppgraderade standarderna avseende kvalitet- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Därmed stärks också förutsättningarna för Alelions kunder att uppnå positiv miljöpåverkan och minskade kostnader.
Läs mer
2017-06-02
I motsats till vad som angavs i pressreleasen den 2 juni 2017 kl. 08.00  är Per Nordberg i sin egenskap av verkställande direktör i Fouriertransform AB, som är en av bolagets större aktieägare, ej att betrakta som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
Läs mer
2017-06-02
Vid årsstämman i Alelion Energy Systems AB (publ) den 1 juni 2017 valdes Per Nordberg till ny styrelseledamot.  
Läs mer
2017-06-01
Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag. 
Läs mer
2017-03-31
Alelion Energy Systems AB har beviljats finansiering för ett projekt inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Läs mer

 


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.