Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-23 - Alelion Energy Systems AB

Första kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 56,6 (25,8) Mkr · Orderingången ökade till 51,6 (38,5) Mkr · Rörelsens kostnader ökade till 61,9 (36,6) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-8,2) Mkr · Nettoresultatet ökade till 0,2 (-8,3) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · Alelion beslutade att bygga en fabrik i Göteborg för storskalig produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon · Anställda i bolaget förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%).  · Alelion-projekt för mer hållbar energianvändning kvalificerar sig för EU-finansiering. Projektets totala budget är ca 1,6 miljoner EUR, varav ca 0,87 miljoner EUR finansieras av Eurostar. Alelion är ensam ägare av resultatet. Viktiga händelser efter periodens utgång · Alelion har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för optimering av lokal energilagring.   · Alelion har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota. · Alelion har fått en order på ca 15 mkr på batterier av den tyska specialfordonstillverkaren Kamag. 

VD-kommentar 

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Både Alelions försäljning och orderingång utvecklades starkt under det första kvartalet och för första gången sedan noteringen 2016, visade vi ett positivt rörelseresultat. Bakom resultatförbättringen ligger kraftigt ökad försäljning och fortsatta åtgärder för att minska våra kostnader. Orderingången var samtidigt den högsta hittills under ett enskilt kvartal.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 56,6 Mkr vilket är en ökning med 119 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (25,8). Trots medvetna och fortsatt stora investeringar för framtiden i form av satsningen på en egen fabrik och rekrytering av nyckelkompetenser, lyckades vi hålla god kostnadskontroll under kvartalet, något som bidrog till det positiva resultatet. Rörelseresultatet för perioden landade på 0,7 Mkr, att jämföra med en förlust på 8,2 MSEK motsvarande period föregående år.

Orderingången under kvartalet uppgick till 51,6 Mkr vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Bakom ökningen låg fortsatt hög aktivitet hos våra större kunder. Alelion fortsätter att vara i en uppbyggnadsfas med ett förhållandevis stort beroende av ett fåtal större kunder, något som kan ge stora skillnader vad gäller orderingång och försäljning under enskilda kvartal. 

Att Alelion för första gången lyckas uppvisa ett positivt resultat för ett enskilt kvartal, och noterar rekord både vad gäller nettoomsättning och orderingång, är naturligtvis mycket glädjande, men vi har mycket och hårt arbete framför oss innan vi når en stadigvarande lönsamhet på en tillfredställande nivå. Här pågår fullt med aktiviteter – allt från att bredda vår kundbas och vår affär till olika åtgärder för att fortsätta förbättra vår bruttomarginal och för att ta fram ny teknologi i framkant. Och vi har gjort flera framsteg. Nyligen fick vi t ex vår första beställning inom tunga fordon i form av en order på batterisystem från den tyska specialfordonstillverkaren Kamag och i slutet av kvartalet köpte vi det tyska mjukvaruföretaget Caterva.

Caterva hörde tidigare till Siemens och är ett välinvesterat företag med avancerad teknologi för optimering av energianvändning. Det är en lösning för kunden att bli helt elneutral, vilket har positiva miljö- och ekonomiska effekter. Teknologin är väl skyddad av internationella patent och intressant för våra nuvarande kunder och nya geografiska marknader. Även om förvärvet kommunicerades under kvartalet tillträdde vi inte bolaget förrän den 10 maj och därmed har det ingen resultatpåverkan för perioden. Vi fortsätter också att utveckla ny teknologi på egen hand och har i år lämnat in ett flertal viktiga, nya patentansökningar.

Den stora milstolpen för Alelion i år handlar dock om vår nya automatiserade fabrik som blir den första i sitt slag i Sverige, och våra nya batterier av generation 3. I båda fallen löper arbetet enligt plan och produktionsstart i den nya fabriken beräknas ske under det tredje kvartalet i år. Fabriken och de nya batterierna innebär sammantaget att vi både kommer att kunna erbjuda ett större utbud av produkter anpassade för fler segment och samtidigt minska våra produktionskostnader.

Framtiden är elektrisk – och den som bäst klarar att kombinera avancerat teknikinnehåll med effektiv och konkurrenskraftig produktion har stora och mycket spännande kommersiella möjligheter framför sig!  

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems AB

Kommande informationstillfällen

Årsstämma 2018, 30 maj 2018

Delårsrapport jan-juni 2018, 28 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

Styrelsens försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

Mölndal den 23 maj 2018 

Jan Forsberg, Ordförande 

Per Grunewald, Styrelseledamot      

Peter Karlsten, Styrelseledamot 

Håkan Sandberg, Styrelseledamot 

Tommy Nilsson, Styrelseledamot 

Daniel Troedsson, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com 

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com 

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 maj kl. 08:30 CET 

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

Om Alelion  

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. 

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. 

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com 

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50. 

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.