Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-06 - Alelion Energy Systems AB

Tredje kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 26,3 (14,9) Mkr · Orderingången ökade till 25,5 (18,5) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (-4,7) Mkr · Nettoresultatet var -7,0 (-4,9) Mkr Perioden januari-september 2017 i korthet · Nettoomsättningen ökade till 105,7 (25,8) Mkr · Orderingången ökade till 112,6 (37,8) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -21,3 (-11,6) Mkr · Nettoresultatet var -21,8 (-12,4) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · En stor slutkund har beslutat att helt övergå till litiumjonbatterier för delar av sin truckflotta och byter därför nu löpande ut de gamla bly-syra batterierna · Organisationen förstärktes med tre nyckelrekryteringar, nämligen COO, strategisk inköpare samt patent- och certifieringsingenjör. · En rörelsekredit från bank på 20 Mkr samt övriga krediter på 6 Mkr erhölls. Viktiga händelser efter periodens utgång · Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelseledamot och ledamot i valberedningen i Alelion. Valberedningen har fått i uppdrag att söka hans efterträdare. Kallelse kommer att ske till extra bolagsstämma.  · Alelion har fått en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA. Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier · Totalt tecknades 5 633 444  aktier med stöd av teckningsoptioner och Bolaget tillfördes därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader.

VD-kommentar

Minskad omsättning men fortsatt ökande intresse för Alelions teknologi

Alelion verkar i en snabbt växande marknad med stora möjligheter, men också med tillhörande tvära kast. Under det tredje kvartalet fick vi se prov på båda. Kvartalet bjöd på minskad omsättning och orderingång framför allt påverkat av en mixförskjutning av efterfrågan på truckmarknaden. Samtidigt ser vi ett stadigt ökande intresse för vår teknologi och våra lösningar och under kvartalet inledde vi samta  l med ett antal tillverkare av industrifordon om möjligheten att använda våra system för att påbörja en övergång till eldrift.

Två trender driver utvecklingen av vår marknad och efterfrågan på våra produkter: en övergång från fossildrivet till elektrifiering i allmänhet och en övergång från bly-syra-batterier till litium-jon inom redan elektrifierade branscher i synnerhet. Det stadigt växande intresse vi ser för våra produkter gör att vi i båda fallen tror att vår litiumjonteknologi står inför ett genombrott på marknaden. Att även aktiemarknaden och våra ägare delar vår långsiktiga optimism fick vi bevis för i början av det 4:e kvartalet då våra fyra största ägare, men också flertalet mindre ägare, löste sina teckningsoptioner i bolaget. Genom optionerna fick vi sammanlagt in 39,4 Mkr i nytt kapital.

Marknader som kännetecknas av stor förändring innebär dock alltid både möjligheter och utmaningar och risker för tvära kast, något vi såg under kvartalet. Den underliggande trenden med ökad omsättning och ökad efterfrågan höll i sig under det tredje kvartalet då både nettoomsättning och orderingång ökade med 77 respektive 38 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med det andra kvartalet minskade dock nettoomsättningen och orderingången.

I båda fallen förklaras minskningen av en mixförskjutning i efterfrågan på truckmarknaden. Förskjutningen innebar en ökad efterfrågan på batterisystem med kortare livslängd, något som påverkade efterfrågan för en av våra större kunder och därmed även oss.

För att klara kortsiktiga svängningar och ökad efterfrågan framåt så följer vi vår fastställda plan. Den går ut på att fortsätta utveckla kundanpassade system som möjliggör anpassning av pris och prestanda samt tillverkning byggd på moduluppbyggd produktion. Det är vår övertygelse att båda dessa delar kommer att ge oss optimala förutsättningar för att långsiktigt erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2017, 23 februari 2018

Årsredovisning 2017, 26 april 2018

Delårsrapport jan-mars 2018, 23 maj 2018

Årsstämma 2018, 30 maj 2018

Delårsrapport jan-juni 2018, 28 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 6 november 2017

Jan Forsberg, Ordförande

Per Grunewald, Styrelseledamot     

Peter Karlsten, Styrelseledamot

Håkan Sandberg, Styrelseledamot

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 08:45 CET

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter  

Om Alelion 

Alelion Energy Systems AB utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syrabatterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.