Bokslutsrapport 2017

2018-02-23 - Alelion Energy Systems AB

Helåret 2017 i korthet · Nettoomsättningen ökade till 137,5 (47,8) Mkr · Orderingången ökade till 146,0 (54,9) Mkr · Rörelsens kostnader ökade till 170,6 (67,6) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och marknadsföring, där bolaget rustar för framtiden. · Rörelseresultatet uppgick till -29,2 (-17,2) Mkr · Nettoresultatet var -30,7 (-18,3) Mkr Fjärde kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 31,8 (22,0) Mkr · Orderingången ökade till 33,8 (15,6) Mkr · Rörelsens kostnader ökade till 40,6 (28,4) Mkr, främst till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och marknadsföring, där Alelion rustar för framtiden. · Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (-5,6) Mkr · Nettoresultatet var -8,9 (-5,9) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · Teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner (TO1) avslutades med 98,2% teckningsgrad. Totalt tecknades 5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader.  · Alelion har fått en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA. Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier · Som en följd av att Per Nordberg avslutade sin anställning i Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelseledamot och ledamot i valberedningen i Alelion. Valberedningen fick i uppdrag att söka hans efterträdare och den 12 december valdes Tommy Nilsson till ny styrelseledamot av den extra bolagsstämman. Viktiga händelser efter periodens utgång · Alelion beslutade att bygga en fabrik i Göteborg för storskalig produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige. För finansieringen står bland annat det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB och det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB samt banker. Nyheten har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och i utlandet. · Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%).  · Alelion-projekt för mer hållbar energianvändning kvalificerar sig för EU-finansiering. Projektets totala budget är ca 1,6 miljoner EUR, varav ca 0,87 miljoner EUR finansieras av Eurostar. Alelion är ensam ägare av resultatet.

VD-kommentar

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Under det fjärde kvartalet vände orderingången uppåt igen och ökade med 31 procent jämfört med det tredje kvartalet - jämfört med motsvarande kvartal föregående år var ökningen hela 117 procent. Våra satsningar på en helt ny produktgeneration och på bygget av Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för fordon ökar kostnaderna.

Sett till orderingången var det fjärde kvartalet 2017 det tredje enskilt bästa kvartalet hittills och i och med uppgången är orderingången nu tillbaka på en positiv trendlinje. Ökningen drevs framför allt av större investeringar hos slutkunder vilket får stor påverkan på enskilda kvartal. Alelion är fortfarande inne i en uppbyggnadsfas och beroendet av enskilda, större kunder är stort vilket förklarar de tvära kasten i vår orderbok.

Nettoomsättningen utvecklades också väl under kvartalet och där noterade vi en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. Ökningen speglar även de tvära kasten i vår verksamhet – efter det svaga tredje kvartalet vände orderingången upp tidigt under det fjärde kvartalet vilket förklarar omsättningsökningen.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -7,9 miljoner vilket var en försämring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-5,6 MSEK) och hänger samman med ökade kostnader i huvudsak hänförliga till vår satsning på en ny produktgeneration och egen produktion. Detta ger oss ökad flexibilitet och därmed bättre möjligheter att hantera anpassningar till produktmixförändringar. Under slutet av januari meddelade vi att vi både bygger Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för fordon och att vi i samband med det lanserar helt nya och modulbaserade produkter. Fabriken beräknas står klar under 2018 och ger oss, tillsammans med de nya produkterna, helt nya möjligheter att ta till vara på den marknadspotential som följer på den allt mer omfattande elektrifiering som nu sker i sektor efter sektor. Nyheten har tagits emot med stort intresse av både marknaden och andra viktiga intressenter och rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utlandet.

När det gäller övriga kostnader jobbar vi beslutsamt och aktivt med att löpande minska dessa och öka vår bruttovinst, men vägen till långsiktig framgång går i huvudsak via ökad försäljningsvolym och ökade intäkter. Alelion var tidigt ute och såg möjligheterna med litiumjon-teknologin och sedan starten har vi ihop med våra kunder lärt oss mycket och ytterligare förstärkt vår position på marknaden. Med en egen, automatiserad fabrik och modulbaserade produkter, kommer vi både att kunna kundanpassa våra produkter och samtidigt på ett konkurrenskraftigt sätt adressera nya segment.

Vi är övertygade om att vårt stora kunnande, vår starka marknadsposition, våra nya produkter och en egen specialdesignad produktionslina kommer att visa sig vara en väldigt slagkraftig kombination när världen tar allt fler och större steg i riktning mot mer hållbara energisystem. 

Daniel Troedsson, VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2017, 26 april 2018

Delårsrapport jan-mars 2018, 23 maj 2018

Årsstämma 2018, 30 maj 2018

Delårsrapport jan-juni 2018, 28 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 23 februari 2018

Daniel Troedsson

VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 februari 2018, kl. 08:00 CET.

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter  

Bokslutsrapport 2017 (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.