Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

2016-11-18 - Alelion Energy Systems AB

Perioden januari-september 2016 i korthet · Nettoomsättningen ökade till 25,8 (5,7) Mkr · Orderingången ökade till 37,8 (7,5) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -11,6 (-18,9) Mkr · Nettoresultatet var -12,4 (-19,8) Mkr Tredje kvartalet i korthet · Nettoomsättningen ökade till 14,9 (3,9) Mkr · Orderingången ökade till 18,5 (3,1) Mkr främst till följd av två större projekt hos en slutkund · F&U-kostnader på totalt 2,1 Mkr aktiverades, av vilka 1,5 Mkr minskade rörelsens kostnader · Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-6,0) Mkr · Nettoresultatet var  -4,9 (-6,6) Mkr Viktiga händelser under kvartalet · En delorder på 4,4 Mkr erhölls som första del av en total order på ca 12 Mkr. Ordern kommer från en australiensisk slutkund som bygger nytt centrallager och då utrustar hela sin truck­flotta med litiumjonbatterier. · Utvecklingsprojekt inleddes med trucktillverkaren Crown som också visade upp Alelions batterier på mässan IMHX i Birmingham · Vid periodens slut hade totalt 12 batterisystem introducerats ·  I september genomfördes en löpande ISO-revision med mycket gott resultat Viktiga händelser efter periodens utgång · Inga väsentliga händelser hade inträffat efter periodens utgång

VD-kommentar

Tillväxten fortsätter

Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Ett av dessa projekt är ett nytt centrallager i Australien där kunden valt att använda litiumjonbatterier fullt ut. Vi har fått en delorder på 4,4 Mkr, där den totala ordersumman uppskattas till 12 Mkr. Kunden valde våra batterier både av miljöskäl och för att sänka sina operativa kostnader.

Eftersom lagret är helt nytt så innebär valet av litiumjonbatterier dessutom lägre initiala investe­ringar för kunden, bland annat till följd av att man inte behöver ett separat brandskyddat laddrum, extra ventilation eller batteriväxlingssystem. Fördelarna med att välja litiumjonbatterier för hela truckflottan i nya lager är således extra stora. I den upprampningsfas som Alelion befinner sig i kan enskilda större order få stort genomslag på försäljningsutvecklingen för enskilda kvartal.

Parallellt med att driva försäljning lägger vi stor kraft på att starta produktion av våra nya batterimo­deller. Att sätta igång en produktionslina omfattar en rad olika aktiviteter som spänner från att köpa material och definiera processteg, till att säkerställa kvalitet i alla led och hantera leveranser. Tillsam­mans med våra leverantörer vill vi utveckla en god metodik för detta.

Arbetet med att utveckla nya energilagringssystem för olika typer av truckar fortsätter. I slutet av september hade vi lanserat 12 energilagringssystem, jämfört med tio vid halvårsskiftet och två i början av året. Vi startade ett utvecklingsprojekt med den världsledande trucktillverkaren Crown, där våra styrsystem integreras med Crowns trucksystem för att trucken ska nå optimal prestanda. Vid mässan IMHX i Birmingham visade såväl Crown, som Jungheinrich och Toyota Material Handling, truckar med våra batterier.

Vi fortsätter att förstärka organisationen, framförallt inom försäljning och utveckling. Totalt rekryterades åtta medarbe­tare under kvartalet som i takt med att de tillträder kommer att öka antalet anställda till 21. Vi arbetar aktivt med kulturfrågor i hela organisationen för att framgångsrikt ta steget från entreprenörsmiljön in i en industriell verksamhet med höga krav på kvalitetssäkrade processer, samt att introducera ny personal på ett effektivt sätt. Ett bevis på detta är att vi genomförde vår ISO-revision med mycket gott resultat helt utan anmärkning.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy System

Viktiga händelser under kvartalet

En delorder på 4,4 Mkr erhölls från ett företag som valt att utrusta hela sin truckflotta i ett nybyggt centrallager i Australien med litiumjonbatterier från Alelion. Delordern kommer att levereras under fjärde kvartalet 2016 till och med första kvartalet 2017. För kunden innebär valet av Alelions energi­lagringssystem lägre operativa kostnader och dessutom lägre initiala investeringar.

Ett utvecklingsprojekt inleddes tillsammans med den världsledande trucktillverkaren Crown där Alelions styrsystem för litiumjonbatterier integreras med Crowns trucksystem för att styra truckens och batteriets funktion och prestanda.

Åtta nya medarbetare rekryterades under kvartalet, huvudsakligen inom försäljning och teknikut­veckling. Ambitionen är att fortsätta rekrytera nya medarbetare för att fortsätta att växa och skala upp verksamheten.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen fortsatte att öka och uppgick under tredje kvartalet till 14,9 (3,9) Mkr och under perioden till 25,8 (5,7) Mkr. Under våren introducerades flera olika modeller av energilagringssy­stem vilket ökade antalet tillgängliga modeller till 12 vid utgången av tredje kvartalet från två vid årsskiftet. Under kvartalet aktiverades 0,6 (0) Mkr arbete för egen räkning.

Rörelsens kostnader för kvartalet ökade till 20,1 (9,9) Mkr medan de för niomånadersperioden ökade till 39,3 (24,7) Mkr. Under det tredje kvartalet aktiverades F&U-kostnader på totalt 2,1 Mkr, varav 1,5 Mkr minskade rörelsens kostnader. Under 2016 har F&U-kostnader på totalt 9,4 Mkr aktiverats.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4,7 (-6,0) Mkr och nettoresultatet till -4,9 (-6,6) Mkr. För niomånadersperioden var rörelseresultatet -11,6 (-18,9) Mkr och nettoresultatet -12,4 (-19,8) Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet, till -5,8 (-3,9) Mkr medan det under perioden var -19,6 (-18,0) Mkr. Före förändringar i rörelsekapital förbättrades kassaflödet för kvartalet till -4,8 (-6,6) Mkr, och för perioden till -12,4 (-19,8) Mkr. Varulager och kundfordringar ökade, som ett resultat av tillväxten.

Merparten av medlen från nyemissionen inflöt under det tredje kvartalet vilket medförde att kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 78,5 (6,7) Mkr, medan motsvarande siffra från perioden uppgick till 93,3 (22,5) Mkr.

Likvida medel var vid periodens slut till 74,1 Mkr jämfört med 9,2 Mkr vid årsskiftet.

Soliditeten stärktes till 85,9 (-54,8) procent.

Transaktioner med närstående

Under perioden upptogs totalt 16,5 Mkr i brygglån från bolagets ägare enligt följande fördelning: Fouriertransform 11,5 Mkr, Pegroco Invest 4,3 Mkr och Sammaj 0,7 Mkr. Lånen var uppdelade på två lån om 10 Mkr samt 6,5 Mkr. Det första lånet hade löptid 22 februari – 30 juni 2016 och en ränta p/a om 7% (effektiv årsränta 18,5%). Det andra lånet hade löptid 6 maj – 30 juni 2016 med ränta p/a om 6% (effektiv årsränta 38,4%). Båda lånen kvittades i samband med nyemissionen. Räntekostnaderna för brygglån under perioden uppgick till 290 Tkr.

I samband med arbetet med kapitalanskaffning anlitades Pegroco Invest för rådgivning till ett arvode om 250 Tkr.

Inga transaktioner med närstående förekom under tredje kvartalet.

Säsongseffekter

Verksamheten uppvisar under pågående upprampning inga säsongseffekter, men eftersom Alelions försäljning påverkas starkt av slutkundernas investeringsvilja i t ex större projekt såsom nya lager är det troligt att Alelions orderingång kommer att variera mellan kvartalen.

Aktier och teckningsoptioner

Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (ALELIO, ISIN kod: SE0008348072). Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2016 till 869 896 kr fördelat på 43 494 806 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr. Alelion har även utgivit 17 207 258 teckningsoptioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 7,00 kr under oktober 2017. Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,7%.

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser.

Mål

Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka position och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av litiumjonteknik inom energilagring. För att kunna göra detta har följande operativa mål för 2016 satts:

· Att lansera över 20 nya energilagringssystem
· Att utveckla samarbeten med ytterligare minst två OEM-kunder

För att kunna nå dessa mål ska rekryteringar av personal med nyckelkompetenser genomföras.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum kl 10.00 den 1 juni 2017 på bolagets kontor, Flöjelbergsgatan 14 C i Mölndal.

Kommande finansiell information

Bokslutsrapport: 23 februari 2017

Årsredovisning: 27 april 2017

Delårsrapport jan-mars: 8 maj 2017

Årsstämma 2017: 1 juni 2017

Risker

Alelions risker beskrivs på sidorna 13-17 i Prospekt Alelion Energy Systems AB från maj 2016. Inga vä­sentliga förändringar har skett som påverkar de där redovisade riskerna.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFN 2007:1 samt Årsredovisningslagen. I delårs­rapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredo­visningen med skillnaden att de aktiverade utvecklingskostnader, med avdrag för avskrivningar, som uppkommit under 2016, har flyttats från fritt eget kapital till ”Fond för utvecklingsutgifter” under bundet eget kapital.

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 18 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016.

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/nyheter

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Release (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.