Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-juni 2016

2016-08-01 - Alelion Energy Systems AB

Perioden i korthet · Nettoomsättningen ökade starkt till 10,9 (1,7) Mkr, varav 6,7 (1,1) Mkr under andra kvartalet · Orderingången ökade till 19,3 (4,4), varav 15,2 (3,8) Mkr under andra kvartalet · Under andra kvartalet aktiverades kostnader för F&U på totalt 7,3 Mkr, varav 6,0 Mkr minskade rörelsens kostnader · Rörelseresultatet förbättrades till -6,9 (-12,9) Mkr, varav 1,2 (-6,8) Mkr under andra kvartalet · Nettoresultatet stärktes till -7,6 (-13,3) Mkr, varav 0,9 (-7,0) Mkr under andra kvartalet · Kostnader för kapitalanskaffning i samband med notering på Nasdaq First North på 6,9 Mkr belastade det egna kapitalet · Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes markant under andra kvartalet, till -0,2 (-8,7) Mkr medan det under perioden som helhet var relativt stabilt på -13,8 (-14,1) Mkr.

Viktiga händelser under perioden

· Aktien listades på Nasdaq Stockholm First North den 21 juni 2016.
· Inför listningen genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission vilken inklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförde Alelion ca 101,5 Mkr. Totalt emitterades 17.207.258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner.
· Energilagringssystem såldes för första gången till tyska Jungheinrich
· Totalt hade 10 batterisystem introducerats vid periodens slut

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Övertilldelningsoptionen utnyttjades för att teckna totalt 2.207.258 aktier och 2.500.000 teckningsoptioner.
· Alelion erhöll slutbetalning för samtliga tecknade aktier och teckningsoptioner i juli månad.

VD-kommentar

I rätt läge för att växa – stigande orderingång för andra kvartalet.

Stora globala kunder står och knackar på vår dörr samtidigt som börsnoteringen nu rustat oss för att skala upp vår affär och möta den starka efterfrågan vi ser framför oss.

Ett antal faktorer har påverkat Alelions utveckling hittills.

För det första har vi ett pågående teknikskifte från bly-syra till de mer högteknologiska litium-jon batterierna.

För det andra är den nya batteriteknikens mindre miljöpåverkan som många företag idag aktivt söker. Vår produkt minskar koldioxidutsläppen med ca 30 procent och utsläppen av cance­rogena ämnen med 90 procent*. Att kunden dessutom kan minska sina el- och driftskostnader med hundratusentals kro­nor gör säljargumenten starka.

För det tredje innebär batteribranschens struktur att vi har ett gap att fylla mellan battericellstillver­kare och användare, såsom trucktillverkarna. Ingen av dem har fokus på att bygga bra energilagrings­system. Här har vi tagit en roll som experter, som båda parter uppmuntrar och gärna samarbetar med.

Den fjärde faktorn är den spetskompetens vi byggt upp. Alelion började arbeta med litiumjonteknik för tio år sedan och har byggt upp en djup och bred erfarenhet både av batteritekniken och av intelli­gent batteristyrning. Vår bedömning är att vi har ett par års försprång när vi nu fokuserar på industritrucksegmentet.

Börsnoteringen stärker oss ytterligare, dels genom den kapitalanskaffning vi gjort men även genom att stärka bilden av oss som en bra partner. Vi kan fortsätta att investera i både utveckling och försäljning. Med en orderingång som ökade från 4,1 Mkr under första kvartalet till 15,2 Mkr under det andra känner jag att vi är på rätt väg.

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems

*LCA for Batteries, för IKEA IMS AB och Alelion, utförd av IVL, Svenska Miljöinstitutet, Februari 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

Alelions aktie listades på Nasdaq Stockholm First North den 21 juni 2016. Listningen föregicks av en rad investerarträffar och mötte stort intresse. Inför listningen genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission vilken inklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförde Alelion ca 101,5 Mkr. Totalt emitterades 17.207.258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner.

Vid handelsstarten hade bolaget ca 4 000 aktieägare.

Parallellt med listningsarbetet fortsatte verksamheten att utvecklas positivt. Utvecklingsprojektet ”Generation 2” som syftar till att underlätta utvecklingsarbete slutfördes. Vid halvårsskiftet hade totalt 10 energilagringssystem för olika typer av industritruckar introducerats kommersiellt. Att tillgängliggöra system anpassade för olika typer av truckar lägger grunden för Alelions fortsatta tillväxt.

Under andra kvartalet såldes för första gången energilagringssystemen till tyska Jungheinrich, världens tredje största trucktillverkare. Alelion är sedan tidigare leverantör till världens största trucktillverkare Toyota Material Handling. Ytterligare ett samarbete med en global trucktillverkare inleddes under kvartalet.

Organisationen rekryterade fyra nya medarbetare under kvartalet. Planen är att fortsätta förstärka organisationen framförallt inom försäljning och teknikutveckling för att kunna fortsätta att växa och expandera verksamheten.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen fortsatte att öka kraftigt och uppgick under andra kvartalet till 6,7 (1,1) Mkr och under första halvåret till 10,9 Mkr (1,8 Mkr). Under våren introducerades flera olika modeller av energilagringssystem vilket ökade antalet tillgängliga modeller till 10 vid halvårsskiftet från två vid årets början.

Under andra kvartalet aktiverades arbete för egen räkning på 1,3 (0) Mkr. Detta avser kostnader för F&U som uppstått under hela perioden januari till juni. Totala intäkter under första halvåret steg till 12,2 (1,8) Mkr.

Rörelsens kostnader för kvartalet sjönk till -6,8 (-8,0) Mkr medan de för halvårsperioden ökade till -19,1 (-14,7) Mkr. Under andra kvartalet aktiverades F&U-kostnader på totalt 7,3 Mkr, varav 6,0 Mkr minskade rörelsens kostnader. Detta avser kostnader för F&U som uppstått under hela perioden januari till juni.

Till följd av aktiveringen av kostnader visade verksamheten för andra kvartalet ett positivt rörelseresultat på 1,2 (-6,8) Mkr och ett nettoresultat på 0,9 (-7,0) Mkr. För halvårsperioden var rörelseresultatet -6,9 (-12,9) Mkr och nettoresultatet -13,3 (-19,7).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes markant under andra kvartalet, till -0,2 (-8,7) Mkr medan det under perioden som helhet var relativt stabilt på -13,8 (-14,1) Mkr. Före förändringar i rörelse-kapitalet stärktes det både under perioden till -7,6 (-13,3) Mkr, och under kvartalet till 0,9 (-7,0) Mkr.

Nyemissioner tillförde 15,2 (0) Mkr under perioden vilket hänför sig till den del av nyemissionen som bokfördes före halvårsskiftet. Resterande del av de nyemissioner som genomfördes i samband med listningen, kommer att återspeglas i kassaflödet först under tredje kvartalet.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,8 Mkr jämfört med 9,2 Mkr vid årsskiftet.

Kostnader för kapitalanskaffning i samband med notering på Nasdaq First North på 6,9 Mkr belastade det egna kapitalet under andra kvartalet. Detta och nyemissionen gjorde att det egna kapitalet ökade till 97,8 Mkr från 23,8 Mkr vid årsskiftet 2015.

Totalt emitterades 17.207,258 aktier och 17.500.000 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med de nyemissioner som genomfördes i anslutning till noteringen. Totalt antal aktier på balansdagen var 38.867.630 och det totala antalet utestående aktier efter registrering av avslutade nyemissioner är 43.494.806. 

Soliditeten stärktes till 87,1 (65,3) procent.

Transaktioner med närstående

Under perioden upptogs totalt 16,5 Mkr i brygglån från bolagets ägare enligt följande fördelning:

Fouriertransform 11,5 Mkr, Pegroco Invest 4,3 Mkr och Sammaj 0,7 Mkr. Lånen var uppdelade på två lån om 10 Mkr samt 6,5 Mkr. Det första lånet hade löptid 22 februari – 30 juni 2016 och löpte med ränta p/a om 7% (effektiv årsränta 18,5%). Det andra lånet hade löptid 6 maj – 30 juni 2016 med ränta p/a om 6% (effektiv årsränta 38,4%). Båda lånen kvittades i samband med nyemissionen.

I samband med arbetet för kapitalanskaffning anlitades Pegroco Invest för rådgivning, varvid ett arvode uppgående till högst 250 tkr kan komma att utgå.

Inga andra transaktioner med närstående förekom under rapportperioden.

Säsongseffekter

Verksamheten uppvisar hittills inga större säsongseffekter.

Aktier och teckningsoptioner

Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (ALELIO, ISIN kod: SE0008348072) Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2016 till 825 751 kr (varav 48 393 kr bestod av ej registrerat aktiekapital) fördelat på 38 867 630 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr. I samband med listningsemissionen emitterades teckningsoptioner vilka aktietecknarna erhöll vederlagsfritt. Programmet omfattar 17.500.000 optioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs 7,00 kr under perioden 2-31 oktober 2017. Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,8%.

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser.

Mål

Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka tekniska position och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av litiumjonteknik inom energilagring. För att kunna göra detta har följande operativa mål för 2016 satts:

·  Att lansera över 20 nya energilagringssystem
·  Att utveckla samarbeten med ytterligare minst två OEM-kunder

För att kunna nå dessa mål ska rekryteringar av personal med nyckelkompetenser genomföras.

Risker

Alelions risker beskrivs på sidorna 13-17 i Prospekt Alelion Energy Systems AB från maj 2016. Inga väsentliga förändringar har skett som påverkar de där redovisade riskerna.

Redovisnings- och värderingsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Kommande finansiell information

Delårsrapport januari – september, 18 november 2016

Bokslutsrapport, 23 februari 2017

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 1 augusti 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com 

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com 

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/nyheter 

Om Alelion

Alelion är en ledande leverantör av miljövänligare och effektivare industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi för i första hand materialhanteringsmarknaden. Fokus är initialt på industritruckar. Litiumjon batterier ersätter framför allt bly-syra batterier. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra i alla avseenden. Litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet, och är dessutom miljövänligare. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest.

Delårsrapport Alelion 201601-201606 (pdf)


Registrera för att få nyhetsuppdateringar från Alelion Energy Systems AB

SpråkInformation
News

News

2019-08-28 Daniel Troedsson slutar som vd för Alelion Energy Systems

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB har beslutat att söka en ersättare för Daniel Troedsson som vd för Alelion Energy Systems AB. Daniel Troedsson lämnar bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på att hans efterträdare utses träder Åsa Nordström, marknadschef för bolaget, in som tillförordnad vd.

News

2019-07-15 Alelion signs its first agreement for the aftermarket in Asia

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with MHE Energy in Thailand for deliveries of lithium-ion batteries and service to the forklift aftermarket in Thailand and Vietnam. This is Alelion’s first agreement in the aftermarket for forklift batteries in Asia.

News

2019-06-30 Alelion Energy Systems has entered into an agreement for deliveries of lithium-ion batteries and services to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East.

Alelion Energy Systems AB (publ) has entered into an agreement with GamaAku in Turkey for delivery of lithium-ion batteries and service to the aftermarket for forklift batteries in the Middle East. When signing, Alelion received a first order for lithium-ion batteries worth 40,000 Euro.

News

2019-02-22 Year-end report Jan-Dec 2018

In the course of the fourth quarter our net turnover and order bookings continued to increase compared with the same quarter in the previous year (+31.6 and +11.3 per cent respectively) while profit on both group and parent company levels showed weak growth above all due to increased competition and increased cost inflation. The greater and greater need to adapt to a more sustainable use of energy makes the market for Alelion’s products in lithium-ion technology and systems for smart energy management one of the absolutely most promising and interesting.

News

2019-02-18 Alelion takes a loan of 50 MSEK from majority shareholders

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” or “the Company”) has received short term shareholder loans of 50 MSEK (“Bridge Loans”) from majority shareholders Fouriertransform AB, Pegroco AB and Sammaj AB (“the Majority Shareholders”}. Today Alelion’s board also publish summons to an extraordinary general meeting on 2 April 2019. It is proposed that the general meeting decide to authorize the board amongst other things to make an equity issuance of shares for at most 135 MSEK (“the Equity Issuance”).

News

2018-09-03 Ministerial visit to Alelion's new factory powers up a shared green vision

Energy Minister Ibrahim Baylan discussed electric mobility, innovation and green energy with the West Swedish Chamber of Commerce and Alelion, while touring their brand new Lithium-Ion battery factory - at the heart of Sweden's largest green energy mobility initiative.

News

2017-03-02 Alelion is looking for new employees

Alelion is growing and is hiring to extend the team.

News

2016-12-13 New recruitments

Alelion reinforces with five new recruitments

News

2016-09-09 Cooperation between Alelion and Crown on Lithium-Ion forklift batteries

At the IMHX exhibition, starting September 13th in Birmingham, a selected range of Alelion’s energy storage products, such as the 48-Volt Lithium-Ion forklift batteries, will be visible at the Crown stand 10J61.

News

2016-09-08 Alelion continues expansion

We are pleased to welcome to our team Åsa Nordström and Magnus Spjelkavik.

News

2016-09-06 Alelion gets its first order outside of Europe. A distribution centre in Australia chooses lithium-ion batteries for their forklifts.

The total order value for the project runs up to SEK 12 million and Alelion has received its first partial order of SEK 4.45 million. A newly built central warehouse has chosen to equip its complete fleet of forklifts with lithium-ion-batteries from Alelion.

News

2016-09-05 Alelion undergoes ISO-audit without any remark

In September a current audit concerning ISO-9001 and ISO-14001 was performed without any remark

News

2016-06-21 Trading begins in Alelion on Nasdaq First North today June 21

Alelion Energy Systems AB (publ), a leading supplier of environmentally friendly lithium-ion energy storage systems for industrial trucks, implements listing of shares and warrants on the Nasdaq First North after passing the listing application. The first trading of the shares will be today 21 June 2016 and for TO1 on 30 June.

News

2016-04-11 Alelion Batteries AB is looking for a Sales Engineer

We are looking for sales engineers that likes and feels at home in an international environment.